Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - wynajem sali na zajęcia

 

kl                                                                              ue
PCPR.8311.1143.2012

    Namysłów, 10.05.2012 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: wynajem sali na przeprowadzenie zajęć dla uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.  Termin realizacji zamówienia: VI 2012 r. – 10 dni po 8 godzin – w każdy dzień grupa licząca max. 14     osób

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: cena.    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

c)       sala musi być dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

d)       dokładny termin wynajmu sali zostanie podany Wykonawcy w terminie późniejszym,

e)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wynajem sali na przeprowadzenie zajęć” 

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 25.05.2012 r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 25.05.2012 r. o godz. 9.00

   

              Ryszard Kalis

                   Kierownik

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png