Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2021 r. kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku.

 

Według zapisów Uchwały Zarządu PFRON z dnia 27 listopada 2020 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

należy składać w terminie od dnia 01 grudnia 2020 roku do dnia 30 listopada 2021 roku bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte Uchwałą Zarządu PFRON nr 80/2020 z dnia 27.11.2020 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2021 roku realizowane będą następujące obszary programu:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązują: nadal aktualny Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON oraz nowe zmienione Procedury realizacji programu (zmiany dla obszaru A) zatwierdzone uchwałą Zarządu PFRON.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 27.11.2020 r. (w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/ Program wyrównywania różnic między regionami III.

 

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Panią Sylwią Strzelecką pod nr tel. 77 4105193 wew. 168.

 

 

Data
24 października
niedziela
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png