Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt systemowy 2009

  „WSPÓLNYMI SIŁAMI KU SAMODZIELNOŚCI” 2009

 
Grupy docelowe
 
Grupą docelową przedmiotowego projektu w 2009 r. były osoby niepełnosprawne 
w wieku aktywności zawodowej korzystającez pomocy społecznej, mieszkające w Powiecie Namysłowskim.
W projekcie wzięło udział 13 nieaktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych
z orzeczonymi znacznymi i umiarkowanymi stopniami niepełnosprawności (w tym dwoje osób na wózkach inwalidzkich) oraz 5 opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Uczestnicy to najczęściej niezaradne życiowo osoby, o niskim poziomie wykształcenia, braku odpowiednich kwalifikacji zawodowych, niewielkich dochodach oraz braku sukcesów życiowych.
Osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych są także zagrożone wykluczeniem społecznym, gdyż sprawowanie stałej, długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny może spowodować m.in. problemy natury emocjonalnej, osobistej, finansowej, społeczno-zawodowej i zdrowotnej.
Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się za pomocą odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych – tj. ogłoszeń na stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego i PCPR.
 
Działania
 
W ramach projektu poszczególne działania podzieliliśmy na następujące kategorie:
1. Aktywna integracja:
Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualnym doradztwem zawodowym oraz specjalistycznym poradnictwem psychologa.
Ponadto został zorganizowany kurs komputerowy i obsługi internetu, gdzie beneficjenci mogli nabyć umiejętności korzystania z komputera.
Ważnym elementem był także wyjazd uczestników i pięciu opiekunów na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny, gdzie środki finansowe PFRON stanowiły wkład własny projektu.
Jedenaście osób otrzymało trzymiesięczne karnety na basen, gdzie pod okiem specjalisty-rehabilitanta odbyły się ćwiczenia usprawniająco-psychoruchowe.                                                                         
Dla dwóch uczestników na wózkach inwalidzkich zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami zostały przeprowadzone zajęcia rehabilitacyjne.
Ponadto z myślą o wsparciu dla tych osób został zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem była pomoc w aktywnym udziale beneficjenta w projekcie.
W ramach tego zadania jednemu uczestnikowi poruszającemu się na wózku inwalidzkim został zorganizowanyi sfinansowany dojazd na zajęcia odbywające się w ramach projektu . Bez tego rodzaju formy wsparcia udział tej osoby w projekcie byłby niemożliwy.
2. Środowiskowa praca socjalna:
W ramach tego działania, które jest realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej, od 01.01.2009 – do 31.12.2009 r. w PCPR w Namysłowie był zatrudniony doradca do spraw osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem było prowadzenie działań wspierających osoby niepełnosprawne, korzystających z pomocy PCPR, a także informowanie niepełnosprawnych o prawach i uprawnieniach w zakresie integracji zawodowej i społecznej. Osoba ta poprzez swoje działania pomagała także beneficjentom i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoścido prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
W celu udokumentowania pracy z pozostałymi klientami PCPR doradca prowadził karty poradnicze.
3. Działania o charakterze środowiskowym:
We wrześniu została zorganizowana impreza integracyjno-kulturalna z udziałem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz mieszkańców Powiatu Namysłowskiego.
W ramach imprezy zostały wręczone nagrody, dyplomy i puchary za uczestnictwo (również dla beneficjentów projektu).
W październiku i listopadzie został zorganizowany cykl wykładów o różnej tematyce   w ramach edukacji obywatelskiej i społecznej.
6. Promocja projektu objęła druk plakatów i ulotek dot. projektu i udzielanych przez PCPR form wsparcia,     a także wykonanie tabliczek informacyjnych na fasadę budynku, drzwi oraz biurko.
Ponadto na tablicach ogłoszeń oraz w dwóch wydaniach Lokalnej Gazety Namysłowskiej umieściliśmy ogłoszenia dot. projektu systemowego. Również w ramach tego zadania zakupiony został aparat fotograficzny, celem dokumentacji podejmowanych przez nas działań. Firma zewnętrza wykonała gadżety reklamowe  z wymaganym oznakowaniem.
 
Rezultaty
 
          Twarde
          Indywidualne doradztwo zawodowe
          Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie komputerowym  i obsługi internetu
          Uczestnictwo na turnusie rehabilitacyjnym
          Korzystanie z krytej pływalni
          Zajęcia rehabilitacyjne
          Indywidualne wsparcie psychologiczne
          Dowóz osoby niepełnosprawnej (na wózku inwalidzkim)  na zajęcia
          Zatrudnienie osoby na stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych
          Miękkie
          Wzrost umiejętności komunikacyjnych
          Wzrost umiejętności korzystania z technologii informatycznych
          Zwiększenie motywacji do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
          Nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy
          Zmniejszenie poczucia samotności i izolacji
          Zwiększenie poczucia własnej wartości
          Poprawa kondycji psycho-ruchowej
 
 
 kurszajęcia na baseniedoradca zawodowyasystentkurs

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png