Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"


Powiat Namysłowski realizuje projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Bezpośrednim realizatorem w odniesieniu do zadań w ramach projektu będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

Termin realizacji projektu: od 01.05.2018 r. do 28.02.2022 r. - postęp rzeczowy
                                             od 01.05.2018 r. do 31.03.2022 r. - postęp finansowy


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Realizacja projektu odbędzie się w ramach partnerstwa, gdzie Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, a partnerami są: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL z siedzibą w Opolu, Fundacja "Harmonia Życia" w Opolu,  powiaty: Opolski, Głubczycki, Krapkowicki, Strzelecki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Nyski, Prudnicki, Namysłowski, gminy: Strzeleczki, Paczków, Dąbrowa, Prószków, Namysłów, Zawadzkie, Ujazd, Praszka.


Powiat Namysłowski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

w ramach projektu realizował będzie następujące zadania:

 

Zadanie 1: Usługi na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie zakłada realizację działań na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez objęcie ich opieką i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Zadanie 2: Kompleksowy program wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie zakłada realizację działań wzmacniających środowisko rodzinnej pieczy zastępczej,  poprzez:

a) organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych mających na celu budowanie relacji pomiędzy wszystkimi członkami rodziny, w tym dziećmi przyjętymi do rodziny, budowanie pozytywnych więzi i zdrowych relacji rodzinnych stwarzających oparcie dla jej członków oraz propagowanie wzorców życia rodzinnego poprzez tworzenie warunków do praktykowania wspólnego spędzania czasu. W ramach zadania zaplanowano 3 (1-dniowe) oraz 2 (3 – dniowe) wyjazdy rodziców zastępczych wraz z dziećmi powierzonymi i własnymi;

b) podniesienie jakości świadczonych usług dla rodzin zastępczych poprzez utworzenie miejsca do pracy z rodziną - zaadoptowanie pomieszczeń PCPR na salę spotkań – z kącikiem dla dzieci oraz zapleczem socjalnym.

 

Zadanie 3: Doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie zakłada doskonalenie osób sprawujących pieczę zastępczą rodzinną i instytucjonalną, poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów. Szkolenia i warsztaty będą miały charakter rozwojowo – dydaktyczny podnoszące m.in. umiejętności pracy z dzieckiem jak również podnoszące umiejętności interpersonalne dla opiekunów.

 

Zadanie 4. Doskonalenie umiejętności społecznych wychowanków pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie będzie realizowane poprzez organizację warsztatów, kształcenie sprawności motorycznych i manualnych oraz budowanie motywacji do aktywnego spędzania czasu wolnego wychowanków pieczy zastępczej. Do realizacji przewidziano następujące formy:

 

a)   warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej, który przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy    udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b)   organizacja bezpłatnej wypożyczalni gier planszowych, puzzli oraz książek dla dzieci  z rodzin zastępczych w celu wsparcia rozwoju i edukacji dzieci przebywających w  rodzinnej pieczy zastępczej;

c)   zakup karnetów dla dzieci z rodzin zastępczych – basen, siłownia, fitness i zajęcia taneczne.

 

Zadanie 5: Aktywizacja społeczna/zdrowotna wychowanków pieczy zastępczej w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie ma na celu realizację aktywizacji społecznej wychowanków pieczy zastępczej o charakterze zdrowotnym. Do realizacji przewidziano następujące formy:

a) indywidualna terapia z logopedą, która odbywać się będzie w domu rodziny zastępczej;
b) zabiegi fizjoterapeutyczne, których celem będzie likwidacja skutków lub łagodzenie procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganie im oraz przywracanie sprawności fizycznej i tym samym psychicznej;

c) organizacja sesji EEG BIOFEEDBACK dla dzieci, u których występują zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), dysleksja,  dysortografii, autyzm, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia rozwoju mowy;

d) organizacja 2 wyjazdów ogólno–usprawniających (7 dniowych), których celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych  uczestników, w tym psychoruchowych. Uczestnikami wsparcia będą wychowankowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz o obniżonej sprawności psychofizycznej nie posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Zadanie 6: Kompleksowy program wsparcia na rzecz wychowanków domów dziecka w powiecie namysłowskim.

 

Zadanie zakłada realizację działań o charakterze aktywnej integracji społecznej, oraz usługi

wspierające i aktywizujące dla wychowanków domu dziecka. Zadanie będzie realizowane poprzez:

a) organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych mających na celu integrację społeczności domu dziecka (wychowanków oraz opiekunów). W ramach zadania zaplanowano 3 (1-dniowe) wyjazdy wychowanków domu dziecka wraz z opiekunami;

b) warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla wychowanków. Podczas zajęć uczestnicy poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

c)   zakup karnetów dla wychowanków domu dziecka – basen, siłownia, fitness.


Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE: 10 137 632,59 zł

 

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Partnera –

Powiatu Namysłowskiego: 555 677,77 zł

powiat namysłowski.png

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png