Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Jak załatwić - Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1190 z późń. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3.kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;                                            
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, potwierdzające trudności w poruszaniu się osoby niepełnosprawnej;
5. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument powierdzający prawo do lokalu mieszkalnego (np. akt  najmu, własności, przydział lokalu mieszkalnego, itp.);
6. zgoda właściciela budynku, lokalu (w koniecznych przypadkach);
7. projekt wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych (w koniecznych przypadkach);
8. kosztorys, faktura proforma, oferta cenowa;
9. zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym (w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy);
10. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyzaczeniu opiekuna prawnego (w koniecznych przypadkach);
11. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Wnioskodawcy (w koniecznych przypadkach). 

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu albo budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują – jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
3. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

PDFWniosek bariery architektoniczne.pdf (526,16KB)

PDFBA Zaśw.pdf (214,32KB)

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png