Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Jak załatwić - Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się lub barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kserokopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku zamieszkiwania takich osób;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;                                                                                                     
5. aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lun inny dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego (np. akt najmu, własności, przydział lokalu mieszkalnego, itp.);
6. zgoda właściciela lokalu (jeżeli jest wymagana);
7. projekt wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych (w koniecznych przypadkach);                   8. kosztorys, faktura proforma, oferta cenowa;
9. zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przyapdku bezrobotnego lub poszukującego pracy:
10. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego (w koniecznych przypadkach);
11. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu Wnioskodawcy (w koniecznych przypadkach).

Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności i jeżeli likwidacja tych barier umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie do likwidacji barier nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.
3. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.
4. Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

PDFWniosek bariery w komunikowaniu się.pdf (502,48KB)

PDFzaśw. BK.pdf (214,05KB)

PDFWniosek bariery techniczne.pdf (503,35KB)

PDFBT Zaśw.pdf (241,50KB)

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png