Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych

Jak załatwić -  Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie);
4. kosztorys ofertowy/faktura proforma/oferta cenowa, określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji (w przypadku braku faktury)
5. faktura za zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych, określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup;
6. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
7. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy.


Forma załatwienia sprawy:
decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
b) do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

PDFwniosek PO 2024.pdf (641,95KB)

Poniżej link dotyczący możliwości składania wniosków online:

Jak złożyć wniosek online (wejdź)

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png