Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób indywidualnych

Jak załatwić - Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny indywidualnych osób niepełnosprawnych nieprowadzących działalności gospodarczej;
2. kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka;
3. aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu;
4. zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające konieczność stosowania w rehabilitacji wnioskowanego sprzętu;
5. zaświadczenie dyrektora powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy;
6. postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego;
9. potwierdzenie notarialne pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu wnioskodawcy;
8. kosztorys ofertowy, faktura proforma, oferta cenowa.


Forma załatwienia sprawy:
umowa cywilno-prawna.

Czas załatwienia sprawy:
na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych PFRON.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

2. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

PDFwniosek sprzęt rehabilitacyjny.pdf (428,18KB)
 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png