Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Obraz1.jpeg

INFORMACJE DLA KANDYDATA NA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ ZAWODOWĄ LUB RODZINĘ ZASTĘPCZĄ NIEZAWODOWĄ

Rodzina Zastępcza to środowisko opiekuńczo-wychowawcze, mające spełniać zadania środowiska rodzinnego w imię dobra dziecka. Pod pojęciem rodziny zastępczej rozumie się „każdą rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone w celu sprawowania nad nim pieczy i w celu jego wychowania, a która nie jest jego rodziną naturalną”.

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie mogą być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane (nie ma przeszkód natury prawnej), ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej.

W wypełnianiu swoich funkcji rodzina zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw. Opiekę nad powierzonym dzieckiem sprawuje osobiście, z wyjątkiem przypadków, gdy z powodów zdrowotnych lub losowych nie jest to możliwe, albo gdy dziecko okresowo przebywa w szczególności w sanatorium, szpitalu, domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w innej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 

a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;                                      

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej;
zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej  oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

 

Kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej to proces złożony. Ma on jednak na celu dobro dziecka i dlatego rodzice zastępczy muszą być dobrze i właściwie przygotowani do podjęcia się tej roli. Powinni posiadać odpowiednie kompetencje, wiedzieć gdzie szukać pomocy i wsparcia w razie ewentualnych trudności i problemów. Kwalifikacja ta składa się z następujących kroków:

Krok pierwszy: podjęcie decyzji o możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Krok drugi: telefon i wizyta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów, tel. 77 4105 193, pokój 112.

Osoby, które zgłoszą się telefonicznie zostaną poproszone o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi rodzicielstwa zastępczego, z wykazem koniecznej dokumentacji, adresem strony internetowej, na której są umieszczone wszystkie potrzebne informacje wraz  z wykazem wymaganej dokumentacji.   

Krok trzeci: Zgromadzenie i złożenie w PCPR (pokój 112), kompletu wymaganej dokumentacji, wymienionej poniżej:

* Wniosek w sprawie skierowania na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (wniosek do pobrania);

* Kopie dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu);

* Odpis aktu małżeństwa – osób będących w związku z małżeńskim;

* Odpis aktu urodzenia osoby samotnej;

* Zaświadczenie o osiąganych dochodach z miejsca pracy;

* Mile widziana opinia z miejsca pracy;

* Potwierdzenie praw do zajmowanego lokalu;

* Zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (wzór do pobrania);

* Opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

* Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że kandydaci nie są  pozbawieni władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, wypełniają nałożony obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczeni w zdolności do  czynności prawnych, nie są skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (wzór do pobrania);

Krok czwarty: skierowanie na szkolenie. Po przeprowadzeniu oceny pod względem spełniania ustawowych warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, złożeniu wymaganych dokumentów kandydaci otrzymują skierowanie na szkolenie, które odbędzie się po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Krok piąty: szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata organizuje szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Koszty dojazdu na szkolenie ponoszą sami kandydaci. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Krok szósty: Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Krok siódmy: Przyjęcie dziecka do rodziny i pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Osoby, które otrzymały zaświadczenie o kwalifikacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, chcące przyjąć dziecko do swojej rodziny są proszone o stały kontakt z PCPR Namysłów. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz na podstawie postanowienia sądu.

            Na każde umieszczone dziecko rodzina zastępcza otrzymuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości ustalonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wszystkie informacje oraz odpowiednie druki są na stronie internetowej tut. Centrum  www. pcpr.namyslow.pl

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami, w razie wątpliwości i pytań służymy radą i pomocą.

DOCwniosek - skierowanie na szkolenie.doc (45,50KB)

DOCformularz opinii szkolnej.doc (25,50KB)

DOCoświadczenie kandydata.doc (25,50KB)

DOCzaświadczenie lekarskie.doc (27,00KB)

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png