Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie

 KL                                                                                UE

                                                                                                      Namysłów, 13.03.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.640.2014.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie 25 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” wraz z opiekunami (max. 35 osób) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie uczestnictwa w tym projekcie

3. Termin realizacji zamówienia: Ubezpieczenie obejmujące okres IV-XII 2014 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: terytorium RP

5. Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto 

6. Inne istotne warunki zamówienia:

 - ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków powinno być udzielone w pełnym zakresie i obejmować cały okres uczestnictwa w Projekcie systemowym i organizowanych w jego ramach różnych formach wsparcia,

- rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbędzie się jednorazowo po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

- wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

7. Sposób przygotowania oferty:

    Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na ubezpieczenie”.

8. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 28.03.2014 r. do godz. 08.00 (decyduje data i godzina wpływu),

9. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 28.03.2014 r. o godz. 08.15.

                                                                                                                                 Ryszard Kalis

                                Dyrektor

                Powiatowego Centrum Pomocy

                     Rodzinie w Namysłowie

 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png