Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - catering na zajęcia

KL                                                                               UE

 

Namysłów, 04.04.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.875.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi cateringowej dla 25 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w trakcie uczestnictwa w zajęciach

3.    Termin realizacji zamówienia: V-VI 2014 r. – dziesięć dni – w każdy dzień grupa licząca max. 13 osób

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi obejmować:

- poczęstunek (przerwa kawowa): kawa, herbata, woda mineralna (gazowana i niegazowana) – 0,2l na osobę, ciasteczka drobne,

- obiad (ciepły posiłek składający się z drugiego dania),

- każdy posiłek serwowany w osobnym jednorazowym opakowaniu wraz ze sztućcami oraz z kubeczkami na wodę oraz kawę/herbatę,

c)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

d)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

e)       dokładny termin i szczegóły wykonania usługi cateringowej zostanie podany Wykonawcy w terminie późniejszym,

f)        wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 22.04.2014 r. do godz. 8.15 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 22.04.2014 r. godz. 8.30.

 

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
23 kwietnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png