Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - doradztwo

 

 KL                                                                                       UE

Namysłów, 16.04.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.979.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dla 25 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi:

a)       indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy predyspozycji zawodowych w wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego uczestnika Projektu,

b)  grupowego doradztwa zawodowego w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych (każda z grup obejmuje max. 13 osób),

c)       indywidualnego doradztwa psychologicznego w wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego uczestnika Projektu,

d)       grupowego doradztwa psychologicznego m. in. w zakresie zdiagnozowania słabych i mocnych stron funkcjonowania uczestników w grupie w podstawowych obszarach aktywności życiowej oraz wykształcenia postawy asertywnej w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup szkoleniowych (każda z grup obejmuje max. 13 osób),

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.    Termin realizacji zamówienia: V-VI 2014 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: miasto Namysłów

       Uwaga: Zamawiający zapewnia pomieszczenia na przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

5.       Kryterium oceny ofert:

a.        cena oferty – waga 70%,

b.       doświadczenie – waga 30%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

O = (A x 70%) + (B x 30%), gdzie:

O – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

A – Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

B – Liczba punktów za kryterium: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów.

                Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = (An : Ao) x 100 pkt, gdzie:

A - Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),

Ao – cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100.

Punkty za kryterium: doświadczenie zostaną przyznane według następujących reguł w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

a)       10 i więcej zajęć – 100 punktów,

b)       od 7 do 9 zajęć – 75 punktów,

c)       od 4 do 6 zajęć – 50 punktów,

d)       od 1 do 3 zajęć – 25 punktów,

e)       0 zajęć – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100. 

6.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie stawki za 1 godzinę szkoleniową oraz łączną kwotę za  realizację poszczególnych przedmiotów zamówienia,

c)       Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowany przez siebie szczegółowy program (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia) zajęć opracowany dla każdego z przedmiotów zamówienia, uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

d)       w przypadku punktu a i c przedmiotu zamówienia:

- liczba uczestników może ulec zwiększeniu jednak nie więcej niż o 20% ogółu,

- godzina zegarowa liczy 60 minut,

- termin realizacji nie może zacząć się wcześniej niż 06.05.2014 r. a zakończyć później niż 21.05.2014 r.,

- dokładny termin realizacji będzie ustalany z Wykonawcą na bieżąco z zastrzeżeniem, iż doradztwo nie  może zaczynać się wcześniej niż o 08.00 danego dnia i kończyć później niż o 18.00,

e)       w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia:

- 1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych,

- czas trwania zajęć nie może przekroczyć 8 godzin zegarowych dziennie i nie mogą one zacząć się    wcześniej niż o 08.00 danego dnia i kończyć później niż o 16.00,

- termin realizacji nie może zacząć się wcześniej niż 21.05.2014 r. a zakończyć później niż 05.06.2014 r.,

- dokładny termin realizacji będzie ustalony z Wykonawcą w terminie późniejszym,

f)        Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników/uczestniczek poszczególnych przedmiotów zamówienia ankiet ewaluacyjnych, których wzory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego,

g)       Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędne materiały szkoleniowe (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia), których wzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu i których treść powinna być adekwatna do przedmiotu zamówienia,

h)       materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek powinny być oznakowane zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 31 grudnia 2013 r.,

i)         Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania faktury/rachunku za zrealizowaną usługę następujące dokumenty: listy obecności z zajęć, potwierdzenia odbioru przez uczestników/uczestniczki materiałów szkoleniowych (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia), kserokopie wydanych zaświadczeń (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia) oraz potwierdzenia ich odbioru – uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczenia za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

j)         Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

k)       z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron,

l)         wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku,

ł)  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

m)      Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie doradztwa”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

- oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- wykaz zorganizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia,

-  programy poszczególnych zajęć (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia),

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnego zawiadomienia o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (jeżeli dotyczy),

- wykaz osób, które będą prowadzić poszczególne zajęcia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 05.05.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 05.05.2014 r. o godz. 08.00.

                                                                                                                                                            Ryszard Kalis

                     Dyrektor

          Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png