Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - pobyt grupy osób

KL                                                                                   UE

Namysłów, 05.09.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2087.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: pobyt 35 osób - uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” wraz z opiekunami w Warszawie lub okolicach, tj. od południowo-zachodniej strony Warszawy (do 20 km od Warszawy) – noclegi wraz z wyżywieniem

3.    Termin realizacji zamówienia: 01.10.2014 r. – 03.10.2014 r.

4.    Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 60%,

b)       atrakcyjność oferty – waga 40%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.  

5.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

c)       Cena podana w ofercie musi uwzględniać następujące elementy:

- zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

- wyżywienie (obiad w dniu 01.10.2014 r., śniadanie w dniu 02.10.2014 r., kolacja w dniu 02.10.2014 r., śniadanie w dniu 03.10.2014 r. oraz „suchy prowiant” na  drogę powrotną),

- spotkanie integracyjne w dniu 01.10.2014 r. (wraz z poczęstunkiem, oprawą muzyczną i osobą obsługującą nagłośnienie),

d)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

e)       Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia miejsc, z których będą korzystać uczestnicy wycieczki zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 31 grudnia 2013 r.,

f)        Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

g)       Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

h)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na pobyt grupy osób” 

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 23.09.2014 r. do godz. 8.00 (decyduje data i godzina wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 23.09.2014 r. o godz. 8.30.

   

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png