Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - catering na zajęcia

 KL                                                                                  UE

 

Namysłów, 13.10.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2426.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi cateringowej dla 25 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w trakcie uczestnictwa w zajęciach

3.    Termin realizacji zamówienia: XI-XII 2014 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi obejmować:

- obiad (ciepły posiłek składający się z drugiego dania), woda mineralna (gazowana/niegazowana) – min. 0,5l na osobę,

- każdy posiłek serwowany w osobnym jednorazowym opakowaniu wraz ze sztućcami oraz z kubeczkami na wodę,

c)       łączna ilość posiłków: 197 z zastrzeżeniem, iż:

- w kursie komputerowym – poziom podstawowy uczestniczyć będzie max. 8 osób,

- w kursie komputerowym – poziom zaawansowany uczestniczyć będzie max. 6 osób,

- w kursie florystycznym uczestniczyć będzie max. 9 osób,

- w kursie księgowości uczestniczyć będzie 1 osoba,

- w kursie programowania uczestniczyć będzie 1 osoba,

d)       łączna ilość posiłków może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 20%,

e)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

f)        Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

g)       dokładne terminy i szczegóły wykonania usługi cateringowej zostaną ustalone z Wykonawcą po jego wyborze,

h)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 29.10.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 29.10.2014 r. godz. 8.00.

 

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png