Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - przewóz do teatru

KL                                                                                          UE

              

                                                                                                                                        Namysłów, 03.11.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2567.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: przewóz 35 osób do teatru w Opolu (liczba uczestników może ulec zarówno   zwiększeniu, jak i zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 10% ogółu)

3.        Termin realizacji zamówienia: 21.11. 2014 r.    

4.        Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 80%,

b)       atrakcyjność oferty (rodzaj środka komunikacji i jego wyposażenie) – waga 20%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.  

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

c)       Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób,

d)       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

e)       Zamawiający nie pokrywa kosztów opłat parkingowych, drogowych, itp.

f)        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

g)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na przewóz osób do teatru”. Oferta powinna być złożona
wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej kserokopią aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 19.11.2014 r. do godz. 07.45 (decyduje data i godzina wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 19.11.2014 r. o godz. 08.00.

 

      Ryszard Kalis

           Dyrektor

Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png