Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - druk informatora

 KL                                                                                  UE

Namysłów, 03.07.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.1599.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.    Przedmiot zamówienia: druk informatora w następującej wersji:

a) format A5, 40 stron,

b) okładka: kolor, papier kreda 170g, zadrukowana na stronie nr 1 i na stronie nr 40 (strona nr 2 oraz nr 39 niezadrukowane),

c) środek: 3 kolory, papier off80g,

d) szyty,

e) nakład: 650 szt.

3.    Termin realizacji zamówienia: VIII 2014 r.

4.    Kryterium oceny ofert: najniższa oferowana cena brutto    

5.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający dostarczy opracowany przez siebie wzór informatora (w wersji elektronicznej jako dokument programu Word oraz jako dokument w formacie PDF),

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na druk informatora”.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 18.07.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu).

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 18.07.2014 r. o godz. 8.00.

   

 

    Ryszard Kalis

         Dyrektor

Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png