Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - zabiegi rehabilitacyjne

KL                                                                           UE

 

Namysłów, 30.10.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2550.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.   Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie zabiegów rehabilitacyjnych dla 10 osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.    Termin realizacji zamówienia: do 15.12.2014 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących rodzajów zabiegów rehabilitacyjnych:

        -  masaż kręgosłupa dla 2 osób,

        - laser dla 4 osób,

        - prądy inferencyjne dla 3 osób,

        - ćwiczenia kręgosłupa dla 1 osoby,

        - PNF dla 1 osoby,

        - ultradźwięki dla 1 osoby,

        - pole magnetyczne dla 7 osób,

        - wirówka dla 2 osób,

        - ćwiczenia integracji sensorycznej dla 1 osoby,

        - masaż kończyn górnych dla 2 osób,

        - masaż kończyn dolnych dla 1 osoby,

        - ćwiczenia w odciążeniu (ugul) dla 5 osób,  

c)       czas trwania serii zabiegów wynosi 10 dni dla każdego uczestnika,

d)       Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

e)       zabiegi rehabilitacyjne muszą odbywać się w budynku i pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

f)        Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po ukończeniu rehabilitacji dokumentacji z przebiegu zabiegów,

g)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

h)       podczas zabiegów zastrzegamy sobie prawo do obecności opiekuna,

i)         wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na zorganizowanie i wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 17.11.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 17.11.2014 r. o godz. 8.00.

   

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png