Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - wynajem sali oraz wykonanie usługi cateringowej

 KL                                                                                UE

Namysłów, 30.09.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2268.2014.RK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: wynajem sali oraz wykonanie usługi cateringowej na spotkaniu integracyjnym w ramach Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.    Termin realizacji zamówienia: 27.10.2014 r. w godz. od 08.00 do 13.30

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi być przygotowany dla 55 osób i musi obejmować:

- koreczki,

- 2 rodzaje sałatek (jarzynowa tradycyjna oraz z kurczakiem),

- kanapki dekoracyjne (kilka rodzajów),

- galaretki drobiowe,

- podawane na ciepło: bogracz oraz ryż z warzywami,

- paleta mięs (np. rolada ze szpinakiem),

- paleta serów,

- gorąca kawa i herbata bez ograniczeń ilościowych,

c)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

d)       Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnych naczyń wykonanych z porcelany, sztućców, obrusów oraz wszystkich innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi cateringu,

e)       Wykonawca zobowiązany jest do serwowania posiłków oraz obsługi przerw kawowych,

f)        budynek oraz sala muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

g)       sala musi być wyposażona w sprzęt nagłaśniający oraz rzutnik multimedialny,

h)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

i)         szczegóły wykonania usługi cateringowej zostaną ustalone z Wykonawcą po jego wyborze,

j)         wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wynajem sali oraz na wykonanie usługi cateringowej”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 15.10.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 15.10.2014 r. godz. 8.00.

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png