Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - kursy

 KL                                                                        UE

Namysłów, 23.09.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.2221.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie następujących zajęć (kursów/szkoleń) dla osób niepełnosprawnych - uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”:

        a) kurs komputerowy – poziom podstawowy:

-  z uwagi, iż w szkoleniu uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne posiadające różne schorzenia, w tym niepełnosprawność ruchową zarówno sala szkoleniowa, jak i dostęp do niej musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz znajdować się w miejscowości Namysłów,

- liczba uczestników kursu: 8 osób (liczba uczestników kursu może ulec zmianie jednak nie więcej niż o 20% ogółu uczestników danego kursu),

- liczba godzin kursu: 40 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych),

- ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych dziennie,

- godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut),

- zakres kursu: podstawowe informacje o komputerze – elementy zestawu komputerowego, rola systemu operacyjnego na przykładzie MS Windows, praca z myszką i klawiaturą; dostosowanie systemu Microsoft Windows do własnych potrzeb; organizacja i zarządzanie danymi – typy danych, kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików, folderów i skrótów, właściwości plików, folderów i skrótów, rozmieszczanie plików; praca z programami – podstawy (instalacja i usuwanie); obsługa urządzeń zewnętrznych – drukarka, pamięć Flash, płyta CD/DVD; praca z MS Word: podstawy pracy z dokumentami, podstawy edycji tekstów,  formatowanie, tabele, grafika i obiekty, drukowanie; poczta elektroniczna i Internet – obsługa przeglądarek internetowych, wyszukiwanie informacji w sieci Internet, zakładanie konta poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie e-maili,

b) kurs komputerowy – poziom zaawansowany:

-  z uwagi, iż w szkoleniu uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne posiadające różne schorzenia, w tym niepełnosprawność ruchową zarówno sala szkoleniowa, jak i dostęp do niej musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz znajdować się w miejscowości Namysłów,

- liczba uczestników kursu: 5 osób (liczba uczestników kursu może ulec zmianie jednak nie więcej niż o 20% ogółu uczestników danego kursu),

- liczba godzin kursu: 50 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych),

- ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych dziennie,

- godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut),

- zakres kursu: bazy danych - instalacja systemu operacyjnego, konfiguracja i optymalizacja systemu operacyjnego, znajdowanie i porządkowanie danych, bakup danych, przywracania danych; obsługa edytorów tekstu - wkomponowanie grafiki w treść pisanych dokumentów,  wykorzystywanie dostępnych w programie stylów oraz kolorów, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, wstawianie i formatowanie tabel, obramowanie i cieniowanie; obsługa arkuszy kalkulacyjnych - formatowanie danych oraz komórek w arkuszu kalkulacyjnym, formatowanie arkusza, operowanie kolorem, tworzenie wykresów i ich kopiowanie do Worda i Power Pointa, tworzenie grafiki, zastosowanie zaawansowanych funkcji matematycznych, drukowanie danych; obsługa programów do prezentacji - formatowanie tekstu, tworzenie animacji pojedynczego slajdu i całej prezentacji, drukowanie i pokaz slajdów; obsługa Internetu i poczty elektronicznej - modernizacja komputera, wykorzystanie przeglądarek internetowych w poszukiwaniu informacji, wykorzystanie zaawansowanych funkcji poczty elektronicznej, wykorzystanie komunikatora Skype i innych komunikatorów, sieci LAN

       c) kurs florystyczny:

-  z uwagi, iż w szkoleniu uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne posiadające różne schorzenia, w tym niepełnosprawność ruchową zarówno sala szkoleniowa, jak i dostęp do niej musi być dostosowana do osób niepełnosprawnych oraz znajdować się w miejscowości Namysłów,

- liczba uczestników kursu: 9 osób (liczba uczestników kursu może ulec zmianie jednak nie więcej niż o 20% ogółu uczestników danego kursu),

- liczba godzin kursu: 60 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych),

- ogólny czas trwania zajęć szkoleniowych nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych dziennie,

- godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą 15 minut),

- zakres kursu powinien pod względem teoretycznym i praktycznym przygotować kursantów do wykonywania zawodu florysty,

      d) kurs operatora koparko-ładowarki:

- liczba uczestników kursu: 1 osoba (kurs może nie odbyć się w przypadku negatywnego wyniku badań lekarskich),

- Wykonawca zobowiązany jest zorganizować uczestnikowi badanie lekarskie oraz zapewnić ubranie robocze oraz środki czystości,

- liczba godzin kursu: 202 godziny zegarowe - 116 godzin zajęć teoretycznych i 86 godzin zajęć praktycznych,

- celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do przystąpienia do egzaminu i uzyskania uprawnień państwowych,

- kurs powinien kończyć się egzaminem państwowym,

- kurs powinien być realizowany w odległości nie większej niż 70 km od Namysłowa  - w przypadku organizacji kursu poza Namysłowem Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania uczestnikowi kosztów dojazdu i wyżywienia oraz ewentualnego noclegu,

      e) kurs księgowości:

- liczba uczestników kursu: 1 osoba,

- liczba godzin kursu: 80 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych),

- zajęcia teoretyczne i praktyczne,

- kurs powinien być realizowany w odległości nie większej niż 70 km od Namysłowa  - w przypadku organizacji kursu poza Namysłowem Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania uczestnikowi kosztów dojazdu i wyżywienia oraz ewentualnego noclegu,

 - zakres kursu obejmujący m.in. zasady rachunkowości, dokumentacja operacji gospodarczych, rozliczenia podatkowe,

      f) kurs programowania:

- liczba uczestników kursu: 1 osoba,

- liczba godzin kursu: 80 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut zegarowych),

- zajęcia teoretyczne i praktyczne,

- kurs powinien być realizowany w odległości nie większej niż 70 km od Namysłowa  - w przypadku organizacji kursu poza Namysłowem Wykonawca zobowiązany jest do sfinansowania uczestnikowi kosztów dojazdu i wyżywienia oraz ewentualnego noclegu,

 - zakres kursu obejmujący m.in. mysql, javascript, html 5,

3.    Termin realizacji zamówienia: X – XII 2014 r. 

4.    Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 70%,

b)       doświadczenie – waga 30%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

O = (A x 70%) + (B x 30%), gdzie:

O – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

A – Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

B – Liczba punktów za kryterium: doświadczenie w prowadzeniu zajęć (kursów/szkoleń).

                Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = (An : Ao) x 100 pkt, gdzie:

A - Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),

Ao – cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100.

Punkty za kryterium: doświadczenie zostaną przyznane według następujących reguł w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć (kursów/szkoleń) odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

a)       10 i więcej zajęć (kursów/szkoleń) – 100 punktów,

b)       od 7 do 9 zajęć (kursów/szkoleń) – 75 punktów,

c)       od 4 do 6 zajęć (kursów/szkoleń) – 50 punktów,

d)       od 1 do 3 zajęć (kursów/szkoleń) – 25 punktów,

e)       0 zajęć (kursów/szkoleń) – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100. 

5.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: cen netto oraz cen brutto za realizację poszczególnych zajęć (kursów/szkoleń)

c)       Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowany przez siebie szczegółowy program zajęć (kursów/szkoleń) wraz z harmonogramem opracowany dla każdego z przedmiotów zamówienia, uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

d)       Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników/uczestniczek zajęć (kursów/szkoleń) ankiet ewaluacyjnych, których wzory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego,

e)       Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędne materiały szkoleniowe, których wzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu i których treść powinna być adekwatna do przedmiotu zamówienia,

f)        Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania zajęć (kursu/szkolenia) w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl,

g)       Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszystkich dokumentów, materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek oraz miejsc przeprowadzania zajęć (kursów/szkoleń) zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 31 grudnia 2013 r.,

h)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania faktury/rachunku za zrealizowaną usługę następujące dokumenty: kserokopię listy obecności z zajęć (kursów/szkoleń), kserokopię listy potwierdzającej odbiór przez uczestników/uczestniczki zajęć (kursów/szkoleń) materiałów szkoleniowych, kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu zajęć (kursów/szkoleń) oraz potwierdzenia ich odbioru, kserokopie ankiet oceniających dane zajęcia (kurs/szkolenie) – uwaga: w przypadku gdy Wykonawca przekazuje kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

i)   z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów, Zamawiający podpisze umowę określającą prawa i obowiązki każdej ze stron,

j)   Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli Wykonawcy odnośnie należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,

k)    wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożenia faktury/rachunku,

l)    Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za zrealizowaną usługę w terminie do 7 dni od daty jej realizacji,

m)      Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

n)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na organizację i przeprowadzenie zajęć”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

- oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

- wykaz zorganizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć (kursów/szkoleń) odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia,

-  programy poszczególnych zajęć (kursów/szkoleń) objętych przedmiotem zamówienia,

- aktualny odpis z właściwego rejestru stwierdzający status prawny Wykonawcy,

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnego zawiadomienia o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

- wykaz osób, które będą prowadzić poszczególne zajęcia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 08.10.2014 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 08.10.2014 r. o godz. 8.00.

   

              Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png