Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

 

 KL                                                                               UE

                                                                                                                                                          Namysłów, 13.05.2014 r.

PCPR.ZFKA.8311.1207.2014.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad polskim morzem dla 21 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi, ich 6 opiekunów oraz 2 opiekunów grupy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie (Liczba uczestników i opiekunów może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20% ogółu).

3.        Termin realizacji zamówienia: nie może rozpocząć się wcześniej niż 06.06.2014 r. i zakończyć później niż  30.06.2014 r.

4.    Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 50%,

b)       atrakcyjność oferty – waga 50%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.  

5.       Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

c)       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

d)       Cena podana w ofercie musi uwzględniać następujące elementy:

- zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. toaleta, umywalka, prysznic (z całodobowym dostępem do ciepłej wody),

- każdy pokój wyposażony w: jednoosobowe łóżka z pościelą (wyklucza się łóżka piętrowe), szafę ubraniową, krzesła, stolik, kolorowy telewizor, czajnik bezprzewodowy, lodówkę, telefon,

- całodzienne wyżywienie dla uczestników i opiekunów w stołówce położonej na terenie ośrodka, które  nie będzie serwowane w jednorazowych pojemnikach i które będzie zgodne z dietami wynikającymi z posiadanych schorzeń, z zasadami racjonalnego żywienia oraz z zachowaniem zasad higieny oraz które ponadto:

·         zawierać będzie na śniadanie: minimum jedno danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące i zimne, sałatki warzywne, warzywa,

·         zawierać będzie na obiad: dwa dania na ciepło plus deser (ciasto lub owoce), kompot,

·         zawierać na kolację: minimum jedno danie na ciepło, pieczywo jasne i ciemne, przekąski zimne, napoje gorące, sałatki warzywne, warzywa,

·         w przypadku śniadania i kolacji serwowane w formie bufetu szwedzkiego,

·         w przypadku obiadu możliwość każdorazowego wyboru przynajmniej pomiędzy dwiema zupami i dwoma drugimi daniami,

- bezpłatna całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska,

- przeprowadzenie 2 badań lekarskich dla osób niepełnosprawnych (pierwsze zakończone wskazaniem zabiegów leczniczych, drugie badanie po zakończeniu turnusu),

- zabiegi rehabilitacyjne (min. 24 zabiegi rehabilitacyjne podczas całego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla każdego z uczestników) – nie dotyczy opiekunów,

- baza zabiegowa położona na terenie ośrodka,

- bezpłatny dostęp do infrastruktury rekreacyjnej na terenie ośrodka, tj. m.in. kryty basen kąpielowy z podgrzewana wodą lub basen otwarty z podgrzewana wodą, boiska sportowe, sala fitness lub siłownia,

- bogaty program rekreacyjno-kulturalny zawierający m.in. spotkania integracyjne, wieczorki taneczne,

- kadrę gwarantującą prawidłową organizację i realizację turnusu,  

- zabezpieczenie w dniu zakończenia turnusu dla każdego uczestnika oraz opiekuna suchego prowiantu na czas podróży powrotnej do Namysłowa,

e)       Wykonawca i ośrodek posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów,

f)        Ośrodek winien znajdować się nad polskim morzem, w odległości od linii brzegowej nie większej niż 500 m oraz zapewniający utwardzone oraz wyrównane dojście do plaży nadmorskiej,

g)       Nie dopuszcza się aby ośrodek był położony na wzgórzu, w miejscu do którego dojazd jest stromy bowiem wśród uczestników turnusu znajdują się osoby posiadające dysfunkcję narządu ruchu,

h)       Ośrodek, w którym odbędzie się turnus jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z następującymi określonymi w orzeczeniu kodami:
01-U upośledzenie umysłowe, 02-P choroby psychiczne, 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O choroby narządu wzroku, 05-R upośledzenie narządu ruchu, 06-E epilepsja, 07-S choroby układu oddechowego i krążenia, 08-T- choroby układu pokarmowego, 09-M choroby układu moczowo – płciowego, 10-N choroby neurologiczne, 11-I inne (w tym schorzenia metaboliczne, cukrzyca), 12-
C  całościowe zaburzenia rozwojowe,

i)         Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

j)         Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia miejsc, z których będą korzystać uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013” z dnia 31 grudnia 2013 r.,

k)       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

l)         Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego rachunek bankowy kwotę w ramach środków pochodzących z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 06 czerwca 2014 r. Natomiast pozostała należność wynikająca z przedmiotu umowy zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na realizację Projektu,

m)      Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

n)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.       Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

a)       oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

b)       oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

c)  kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych :

d)      program turnusu i ofertę bazy lokalowej, zabiegowej oraz rekreacyjnej,

e)       płytę CD/DVD zawierającą prezentację ośrodka,

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 28.05.2014 r. do godz. 08.00 (decyduje data i godzina wpływu),

8.       Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 28.05.2014 r. o godz. 08.30.

 

 

    Ryszard Kalis

         Dyrektor

Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png