Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zytanie ofertowe - dostawa materiałów biurowych

 KL                                                                          UE

 

Namysłów, 02.12.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.2436.2013.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2. Przedmiot zamówienia: dostawa fabrycznie nowych następujących materiałów biurowych:

1)       5 ryz następującego papieru ksero:

a)       format: A4,

b)       gramatura: 80g/m2,

c)       białość: CIE-146,

d)       ryza: 500 szt.,

e)       grubość: 103 µm,

2)       50 sztuk skoroszytów – kartonowych, oczkowych, pełnych, białych, o gramaturze min. 250 g, formatu A4 z 2 otworami do wpinania do segregatora,

3)       20 sztuk płyt CD-R o pojemności 700 MB,

4)       20 sztuk kopert papierowych z foliowym okienkiem na płytę CD z białego papieru,

5)       10 segregatorów formatu A4 o szerokości grzbietu 75 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta na grzbiecie, oklejony na zewnątrz folią, w niebieskim kolorze,

6)        5 segregatorów formatu A4 o szerokości grzbietu 50 mm, z mechanizmem dźwigniowym, dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną, wymienna dwustronna etykieta na grzbiecie, oklejony na zewnątrz folią, w niebieskim kolorze,

7)       3 opakowania koszulek z folii polipropylenowej formatu A4 w opakowaniu 100 sztuk,

8)       100 sztuk kopert formatu C-6, białych, samoklejących, bez okna,  o wymiarach  114 mm x 162 mm,

9)       20 sztuk kopert formatu C-4, białych, samoklejących, bez okna, o wymiarach 229 mm x 324 mm,

10)    10 sztuk skoroszytów plastikowych z zawieszką formatu A4, z wymiennym paskiem do opisu zawartości, przednia okładka przezroczysta, różne kolory,

11)    3 sztuki płyt DVD do wielokrotnego zapisu i o pojemności 4,7 GB,

12)    3 sztuki teczek na dokumenty, formatu A4, z kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony, zamykanej elastyczną gumką – różne kolory,

13)    1 sztuka oryginalnego tonera do drukarki HP LaserJet CP1515n w kolorze yellow,

14)    1 sztuka oryginalnego tonera do drukarki HP LaserJet CP1515n w kolorze magenta,

15)    1 opakowanie klipsów do papieru: 19 mm metalowy, 12 sztuk w opakowaniu.

3.    Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2013 r..

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena brutto    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych oraz użytkowych,

e)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

f)        wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na dostawę materiałów biurowych”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 17.12.2013 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 17.12.2013 r. o godz. 8.00.

            

  Ryszard Kalis

                     Dyrektor

          Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png