Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - wynajem sali oraz catering

KL                                                                              UE

 

Namysłów, 25.11.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.2377.2013.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.   Przedmiot zamówienia: wynajem sali oraz wykonanie usługi cateringowej dla 35 osób, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich podczas spotkania integracyjnego w ramach projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.    Termin realizacji zamówienia: 18.12.2013 r. w godz. 12.30 – 15.00

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: najniższa cena    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi obejmować:

        -  obiad jednodaniowy (składający się z drugiego dania),

        - dwa rodzaje sałatek (warzywna i z gyrosem),

        - dwa rodzaje ciasta na osobę,

        - pieczywo,

        - „zimna płyta”,

       - woda mineralna (gazowana i niegazowana), soki, herbata, kawa, herbata, śmietanka do kawy oraz cytryna do herbaty,

c)       sala wyposażona w sprzęt nagłaśniający,

d)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

e)       budynek oraz sala muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

f)        Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

g)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wynajem sali oraz wykonanie usługi cateringowej”.

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 10.12.2013 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 10.12.2013 r. o godz. 8.00.

                                 

                                                                                                                   Ryszard Kalis

                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                     Powiatowego Centrum Pomocy

                                                                                                           Rodzinie w Namysłowie

  

        

 

 

Data
22 kwietnia
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png