Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - catering

 KL                                                                              UE

Namysłów, 29.10.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.2184.2013.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi cateringowej dla 22 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w trakcie uczestnictwa w kursach

3.    Termin realizacji zamówienia: XI-XII 2013 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: miejsce przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych:

       a)    w przypadku kursów: komputerowego, komputerowego – poziom zaawansowany, florystycznego, instruktora ćwiczeń siłowych – miejscowość Namysłów,

b)    w przypadku kursu opieki nad osobami starszymi – miejsce zajęć teoretycznych to Namysłów, miejsce  zajęć praktycznych to specjalistyczna placówka medyczna w Namysłowie lub w odległości do 40 km od Namysłowa

5.        Kryterium oceny ofert: cena    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:        

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi obejmować:

-  obiad (ciepły posiłek składający się z drugiego dania) oraz sok w ilości min. 0,2 l na osobę,

-  każdy posiłek serwowany w osobnym jednorazowym opakowaniu wraz ze sztućcami oraz z kubeczkiem na sok

c)       łączna ilość posiłków: 179 z zastrzeżeniem, iż:

- w kursie komputerowym uczestniczyć będzie max. 9 osób,

- w kursie komputerowym – poziom zaawansowany uczestniczyć będzie max. 7 osób,

- w kursie opieki nad osobami starszymi uczestniczyć będzie 1 osoba,

- w kursie florystycznym uczestniczyć będzie max. 4 osoby,

- w kursie instruktora ćwiczeń siłowych uczestniczyć będzie 1 osoba,

d)       łączna ilość posiłków może ulec zarówno zwiększeniu, jak i zmniejszeniu jednak nie więcej niż o 20%,

e)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

f)        Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

g)       dokładne terminy i szczegóły wykonania usługi cateringowej zostaną ustalone z Wykonawcą po jego wyborze,

h)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 15.11.2013 r. do godz. 7.45 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 15.11.2013 r. o godz. 8.00.

            

  Ryszard Kalis

                     Dyrektor

          Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png