Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - catering na spotkaniu integracyjnym

 KL                                                                         UE

 

Namysłów, 26.09.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.1920.2013.SS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.   Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi cateringowej na spotkaniu integracyjnym w ramach Projektu  systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.    Termin realizacji zamówienia: 22.10.2013 r. w godz. od 9.30 do 13.30

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: cena    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       catering musi obejmować:

        -  60 porcji sałatki: jarzynowej tradycyjnej, ryżowej z kurczaka, wiosennej,

- podane na paterach: sery oraz wędliny w postaci rolady z indyka faszerowanej z brokułami i pieczarkami, galantyny z kurczaka (rolada), pieczeni z karczku szpikowanej czosnkiem z sosem czosnkowym,

- przystawkę w postaci 40 porcji galarety z kurczaka,

       -  60 porcji podawanych na ciepło następujących dań: krokiet z kapustą i grzybami wraz z barszczem czerwonym, bogracz  na szynce, udko pieczone, ryż z warzywami,

        - gorąca kawa i herbata bez ograniczeń ilościowych,

c)        Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń wykonanych z porcelany, sztućców, obrusów oraz wszystkich innych elementów niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi cateringu,

d)       Wykonawca zobowiązany jest do serwowania posiłków, obsługi przerw kawowych oraz do uprzątnięcia pomieszczenia,

e)       Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych,

f)        Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

g)       szczegóły wykonania usługi cateringowej zostaną ustalone z Wykonawcą po jego wyborze,

h)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wykonanie usługi cateringowej”

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 14.10.2013 r. do godz. 8.00 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 14.10.2013 r. o godz. 8.15.

            

  Ryszard Kalis

                     Dyrektor

          Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png