Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców - ulgi, uprawnienia, programy

 KL                                                                           UE

 

            Namysłów, 09.05.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.896.2013.RK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: opracowanie merytoryczne informatora dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców – ulgi, uprawnienia, programy

3.        Termin realizacji zamówienia: 27.05.2013 r. – 10.06.2013 r.

4.        Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 60%,

b)       doświadczenie – waga 40%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.  

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w treści informatora dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców – ulgi, uprawnienia, programy m.in. informacje dotyczące: ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON,

b)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

c)       Zamawiający podpisze umowę zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

d)       Wykonawca musi złożyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zatrudnieniu (w ramach innego projektu PO KL),

e)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

f)        wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego rachunku po wykonaniu przedmiotu umowy zlecenia.

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na opracowanie informatora”.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 24.05.2013 r. do godz. 07.45 (decyduje data i godzina wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 24.05.2013 r. o godz. 08.00.

 

             

            Ryszard Kalis

                   Dyrektor

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png