Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - wynajem sali

 

KL                                                                            UE

Namysłów, 26.04.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.788.2013.RK

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: wynajem sali na przeprowadzenie zajęć dla uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”

3.  Termin realizacji zamówienia: V-VI 2013 r. – 10 dni po 8 godzin – w każdy dzień grupa licząca max. 13     osób

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: cena.    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

c)       sala oraz budynek, w którym sala jest umiejscowiona muszą być dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

d)       dokładny termin wynajmu sali zostanie podany Wykonawcy w terminie późniejszym,

e)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na wynajem sali na przeprowadzenie zajęć” 

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 15.05.2013 r. do godz. 8.00 (decyduje data i godzina wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 15.05.2013 r. o godz. 8.30

   

                Ryszard Kalis

                     Dyrektor

          Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png