Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - druk ulotek

 

 KL                                                                           UE

Namysłów, 07.08.2013 r.

PCPR.ZFKA.8311.1487.2013.SS

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: druk ulotek informacyjnych dotyczących promocji projektu oraz o formach wsparcia udzielanych przez PCPR – 400 sztuk, kolor, papier kredowy, format A4,  druk dwustronny, ulotka składana na trzy części

3.        Termin realizacji zamówienia: sierpień 2013 r.

4.        Kryterium oceny ofert: cena 

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający dostarczy opracowane przez siebie wzory materiałów promocyjnych,

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury/rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na druk materiałów promocyjnych”.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 23.08.2013 r. do godz. 08.00 (decyduje data i godzina wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 23.08.2013 r. o godz. 08.30.

 

 

    Ryszard Kalis

         Dyrektor

Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png