Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie zajęć

KL                                                                                                                          UE

             Namysłów, 04.09.2012 r.

PCPR.8311.1912.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2. Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie następujących zajęć (kursów/szkoleń) dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich:

1) kurs komputerowy w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla 13 osób,

2) kurs komputerowy – poziom zaawansowany w wymiarze 50 godzin lekcyjnych dla 3 osób,

3) kurs florystyczny w wymiarze 60 godzin lekcyjnych  (zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 7 osób,

4) kurs gastronomiczny w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (zajęcia teoretyczne i praktyczne) dla 2 osób,

5) kurs masażu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla 1 osoby

   Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3. Termin realizacji zamówienia: X-XII 2012 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5. Kryterium oceny ofert:     

a) cena oferty – waga 80%,

b) doświadczenie w prowadzeniu zajęć (kursów/szkoleń) – waga 20%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta za organizację i przeprowadzenie poszczególnego rodzaju zajęć (kursu/szkolenia) uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

O = (A x 80%) + (B x 20%), gdzie:

O – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

A – Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

B – Liczba punktów za kryterium: doświadczenie w prowadzeniu zajęć (kursów/szkoleń).

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = (An : Ao) x 100 pkt, gdzie:

A - Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),

Ao – cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100.

Punkty za kryterium: doświadczenie w prowadzeniu zajęć (kursów/szkoleń) zostaną przyznane według następujących reguł w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć (kursów/szkoleń) odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

a)       10 i więcej zajęć (kursów/szkoleń) – 100 punktów,

b)       od 7 do 9 zajęć (kursów/szkoleń) – 75 punktów,

c)       od 4 do 6 zajęć (kursów/szkoleń) – 50 punktów,

d)       od 1 do 3 zajęć (kursów/szkoleń)  – 25 punktów,

e)       0 zajęć (kursów/szkoleń) – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100. 

6. Inne istotne warunki zamówienia:

- Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: cen netto oraz cen brutto za realizację poszczególnych zajęć (kursów/szkoleń),

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowany przez siebie szczegółowy program  zajęć (kursów/szkoleń) opracowany dla każdego z przedmiotów zamówienia, uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników/uczestniczek zajęć (kursów/szkoleń) ankiet ewaluacyjnych, których wzory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędne materiały szkoleniowe, których wzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu i których treść powinna być adekwatna do przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu gastronomicznego w czasie zajęć praktycznych opiekę oraz odzież ochronną,

-  Wykonawca zobowiązany jest do zarejestrowania zajęć (kursu/szkolenia) w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl,

- Wykonawca kursu komputerowego zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i sprzętowych do przeprowadzenia zajęć (kursu/szkolenia),

- Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia wszelkich dokumentów, materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek oraz miejsc przeprowadzania zajęć (kursów/szkoleń) zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania faktury/rachunku                      za zrealizowaną usługę następujące dokumenty: kserokopię listy obecności z zajęć (kursów/szkoleń), kserokopię listy potwierdzającej odbiór przez uczestników/uczestniczki zajęć (kursów/szkoleń) materiałów szkoleniowych, kserokopie wydanych zaświadczeń o ukończeniu zajęć (kursów/szkoleń) oraz potwierdzenia ich odbioru, kserokopie ankiet oceniających dane zajęcia (kurs/szkolenie) – uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczenia za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom kursu gastronomicznego badania lekarskie poświadczające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie,

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

- Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron,

- Zamawiający ma prawo do doraźnej kontroli Wykonawcy odnośnie należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,

- wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 14 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku,

- Wykonawca wystawi fakturę/ rachunek za zrealizowaną usługę w terminie do 7 dni od daty jej realizacji,

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7.       Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na organizację i przeprowadzenie zajęć (kursów/szkoleń)”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

- oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- wykaz zorganizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć (kursów/szkoleń) odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

-  programy poszczególnych zajęć (kursów/szkoleń) objętych przedmiotem zamówienia,

-  aktualny odpis z właściwego rejestru stwierdzający status prawny Wykonawcy,

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnego zawiadomienia o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych,

-  CV osób, które będą prowadzić poszczególne zajęcia (kursy/szkolenia).

8.       Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 19.09.2012 r. do godz. 1000 (decyduje data i godzin wpływu),

9.       Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 19.09.2012 r. o godz. 1100.

   

 

 

              Ryszard Kalis

                   Kierownik

        Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png