Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe dot. dostawy tonerów

 KL                                                                                                                                                         UE 

 

Namysłów, 09.08.2012 r.

PCPR.8311.1782.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.  Przedmiot zamówienia: dostawa oryginalnego tonera do drukarki HP LaserJet CP1515n:

       - w kolorze czarnym – 1 szt.,

- w kolorze cyan – 1 szt.,

- w kolorze yellow – 1 szt.,

- w kolorze magenta – 1 szt.

3.    Termin realizacji zamówienia: VIII 2012 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów

5.        Kryterium oceny ofert: cena    

6.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

e)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

7.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na dostawę tonerów” 

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 27.08.2012 r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 27.08.2012 r. o godz. 9.00.

   

               Ryszard Kalis

                   Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png