Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe na druk informatora

 

POKL                                                                                                                       UE

Namysłów, 30.07.2012 r.

PCPR.8311.1706.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.    Przedmiot zamówienia: druk informatora w następującej wersji:

a)    format A5, 32 strony,

b)    okładka: kolor, papier kreda 170g, zadrukowana jednostronnie,

c)    środek: papier off80g, dwa kolory,

d)    szyty,

e)    nakład: 800 szt.

3.    Termin realizacji zamówienia: VIII 2012 r.

4.    Kryterium oceny ofert: cena    

5.    Inne istotne warunki zamówienia:       

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający dostarczy opracowany przez siebie wzór informatora,

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,

d)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury / rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na druk informatora”.

7.       Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 14.08.2012 r. do godz. 9.00 (decyduje data i godzina wpływu).

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 14.08.2012 r. o godz. 9.30.

   

 

Ryszard Kalis

Kierownik

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Namysłowie

 

Data
08 grudnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png