Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców – ulgi, uprawnienia, programy

POKL                                                                                                               

UE
                                                                                                               Namysłów, 18.06.2012 r.
PCPR.8311.1415.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
1.       Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
2.       Przedmiot zamówienia: opracowanie informatora dla osób niepełnosprawnych oraz pracodawców – ulgi, uprawnienia, programy
3.       Termin realizacji zamówienia: lipiec 2012 r.
4.       Kryterium oceny ofert:
a)       cena oferty – waga 60%,
b)       doświadczenie – waga 40%,
Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.  
5.       Inne istotne warunki zamówienia:
a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
b)       Zamawiający podpisze umowę zlecenia na wykonanie przedmiotu zamówienia z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,
c)       Wykonawca musi złożyć oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zatrudnieniu (w ramach innego projektu PO KL),
d)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,
e)       wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego rachunku po wykonaniu przedmiotu umowy zlecenia.
6.       Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na opracowanie informatora”.
7.       Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,
Termin składania ofert: do 03.07.2012 r. do godz. 08.00 (decyduje data wpływu),
8.       Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 03.07.2012 r. o godz. 08.00.
 
                Ryszard Kalis
                   Kierownik
        Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Namysłowie 
Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png