Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - fabrycznie nowa szafa metalowa na dokumenty

POKL                                                                                                               

UE
                                                                                                              Namysłów, 23.05.2012 r.
PCPR.8311.1241.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
1.    Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
2.    Przedmiot zamówienia: dostarczenie fabrycznie nowej szafy metalowej na dokumenty 
3.    Termin realizacji zamówienia: VI 2012 r.
4.    Miejsce realizacji zamówienia: Namysłów
5. Kryterium oceny ofert: cena.    
6.    Inne istotne warunki zamówienia:       
a) Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
b) Zamawiający nie zwraca kosztów dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego
c) Szafa metalowa na dokumenty musi spełniać następujące wymogi:
- wysokość: 1900 – 1980 mm,
- szerokość: 950 – 1000 mm,
- głębokość: 400 – 500 mm,
- wewnątrz cztery metalowe przestawne półki,
- korpus szafy i drzwi wykonane z blachy stalowej (nie mniejszej niż 0,8 mm),
- drzwi skrzydłowe, ryglowane z zamkiem cylindrycznym (2 kluczyki),
- gwarancja: 2 lata,
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego
w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia,
e) wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po przedłożeniu przez niego faktury
/ rachunku po wykonaniu przedmiotu zamówienia,
7.    Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na dostarczenie szafy metalowej”.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,
Termin składania ofert: do dnia 11.06.2012 r. godz. 9:00 (decyduje data wpływu),
9. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 11.06.2012 r.
    
                                                                                                             Ryszard Kalis
                                                                                                                Kierownik 
                                                                                                     Powiatowego Centrum
                                                                                                          Pomocy Rodzinie 
                                                                                                             w Namysłowie

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png