Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie

POKL                                                                                                    UE

                                                                Namysłów, 24.04.2012 r.

PCPR.8311.1034.2012

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zwraca się z wnioskiem o przedstawienie oferty na poniższe zapytanie ofertowe:

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie 27 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” wraz z opiekunami (max. 37 osób) od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w czasie uczestnictwa w tym projekcie

3. Termin realizacji zamówienia: Ubezpieczenie obejmujące okres V-XII 2012 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Namysłów, 1 wyjazd na turnus rehabilitacyjny (grupowy lub indywidualny) na terytorium RP, 1 wycieczka na terytorium RP, 1 wyjazd do teatru we Wrocławiu

5. Kryterium oceny ofert: cena 

6. Inne istotne warunki zamówienia:

 - ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków powinno być udzielone w pełnym zakresie i obejmować cały okres uczestnictwa w Projekcie systemowym i organizowanych w jego ramach różnych formach wsparcia,

- rozliczenie finansowe z Wykonawcą odbędzie się jednorazowo po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

- wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie 21 dni po podpisaniu umowy zawarcia ubezpieczenia,

7. Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów (oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą),

Termin składania ofert: do 11.05.2012 r. do godz. 08.00 (decyduje data wpływu),

8. Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 11.05.2012 r. do godz. 10.00.

 

                           Ryszard Kalis

                               Kierownik

                Powiatowego Centrum Pomocy

                     Rodzinie w Namysłowie

 

 
Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png