Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego

POKL                                                                                                    UE
                                                                                                                                                                           Namysłów, 24.04.2012 r.

PCPR.8311.1035.2012                   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości położonej nad polskim morzem dla 27 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) wraz z 6 opiekunami. (Liczba uczestników i opiekunów może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20% ogółu).

3.        Termin realizacji zamówienia: 12.05.2012 r. – 25.05.2012 r.

4.        Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 50%,

b)       atrakcyjność oferty – waga 50%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.  

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

c)       Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych,

d)       Cena podana w ofercie musi uwzględniać następujące elementy:

- zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

- pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja),

- całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską,

- zabiegi rehabilitacyjne,

- dodatkowe zajęcia integracyjno-rozwojowe,   

e)       Wykonawca i ośrodek posiadają wpis do rejestru ośrodków i organizatorów,

f)        Ośrodek, w którym odbędzie się turnus jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z następującymi określonymi w orzeczeniu kodami:
01-U upośledzenie umysłowe, 02-P choroby psychiczne, 03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O choroby narządu wzroku, 05-R upośledzenie narządu ruchu, 06-E epilepsja, 07-S choroby układu oddechowego i krążenia, 08-T- choroby układu pokarmowego, 09-M choroby układu moczowo – płciowego, 10-N choroby neurologiczne, 11-I inne (w tym schorzenia metaboliczne, cukrzyca),

g)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

h)       Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia miejsc, z których będą korzystać uczestnicy turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.,

i)         Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

j)         Zamawiający przekaże Wykonawcy na jego rachunek bankowy kwotę w ramach środków pochodzących z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dnia 30 czerwca 2012 r. Natomiast pozostała należność wynikająca z przedmiotu umowy zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku oraz pod warunkiem dostępności środków finansowych na realizację Projektu,

k)       Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

l)         Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

a)       oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

b)       oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

c)  kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych :

d)      program turnusu i ofertę bazy lokalowej, zabiegowej oraz rekreacyjnej,

e)       płytę zawierającą prezentację ośrodka,

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 11.05.2012 r. do godz. 08.00 (decyduje data wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 11.05.2012 r. do godz. 11.00

 

    Ryszard Kalis

        Kierownik

Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

 

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png