Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

zapytanie ofertowe - przewóz na wycieczkę

 KL                                                                                        UE

 

           Namysłów,31.08.2012 r.
PCPR.8311.1899.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
2.        Przedmiot zamówienia: przewóz 37 osób (w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) - uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi oraz ich opiekunów na wycieczkę do Karpacza
i okolic na trasie liczącej ok. 650 km.
3.        Termin realizacji zamówienia: 19.10.2012 r. wyjazd z Namysłowa do Karpacza w godz. 8:00-9:00
21.10.2012 r. wyjazd z Karpacza do Namysłowa w godz. 12.00 – 13.00
4.        Kryterium oceny ofert:
a)       cena oferty – waga 80%,
b)       atrakcyjność oferty (rodzaj środka komunikacji) – waga 20%,
Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny największą liczbę punktów.  
5.        Inne istotne warunki zamówienia:
a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,
b)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,
c)       Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywania transportu drogowego osób,
d)       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,
e)       Zamawiający nie pokrywa kosztów opłat parkingowych, drogowych, itp.
f)        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
g)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
6.        Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na przewóz uczestników wycieczki”. Oferta powinna być złożona
z następującymi załącznikami:
a)       oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
b)       oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
c)   kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób.
7.        Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,
Termin składania ofert: do 19.09.2012 r. godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu),
8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 19.09.2012 r. godz. 15.00
 
      Ryszard Kalis
         Kierownik
Powiatowego Centrum
    Pomocy Rodzinie w Namysłowie
 
Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png