Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - organizacja zajęć

  

POKL                                                                                                    UE

 

 

 

      Namysłów, 30.04.2012 r.
PCPR.8311.1073.2012
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie dla 27 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich):

a)       indywidualnego doradztwa zawodowego w zakresie planowania ścieżki kształcenia lub drogi zawodowej oraz diagnozy predyspozycji zawodowych w wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego uczestnika Projektu,

b)  grupowego doradztwa zawodowego w zakresie metod aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup uczestników Projektu (obejmujących max. 14 osób),

c)       indywidualnego doradztwa psychologicznego w wymiarze 3 godzin zegarowych dla każdego uczestnika Projektu,

d)       grupowego doradztwa psychologicznego w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej z dwóch grup uczestników Projektu (obejmujących max. 14 osób),

Uwaga: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

3.    Termin realizacji zamówienia: V-VI 2012 r.

4.    Miejsce realizacji zamówienia: miasto Namysłów

       Uwaga: Zamawiający zapewnia pomieszczenia na przeprowadzenie przedmiotu zamówienia.

5.       Kryterium oceny ofert:

a.        cena oferty – waga 70%,

b.       doświadczenie – waga 30%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w oparciu o następujący wzór:

O = (A x 70%) + (B x 30%), gdzie:

O – Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę,

A – Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

B – Liczba punktów za kryterium: doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów.

               

Punkty za kryterium: cena oferty zostaną przyznane według następującego wzoru:

A = (An : Ao) x 100 pkt, gdzie:

A - Liczba punktów za kryterium: cena oferty,

An – najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert (w zł),

Ao – cena oferty ocenianej (w zł).

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100.

Punkty za kryterium: doświadczenie zostaną przyznane według następujących reguł w zależności od ilości wskazanych w ofercie i wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia:

a)       10 i więcej zajęć – 100 punktów,

b)       od 7 do 9 zajęć – 75 punktów,

c)       od 4 do 6 zajęć – 50 punktów,

d)       od 1 do 3 zajęć – 25 punktów,

e)       0 zajęć – 0 punktów.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium to 100. 

6.        Inne istotne warunki zamówienia:

- Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

- Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: cen netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz cen brutto za realizację poszczególnych przedmiotów zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opracowany przez siebie szczegółowy program (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia) zajęć opracowany dla każdego z przedmiotów zamówienia, uwzględniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym,

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wśród uczestników/uczestniczek poszczególnych przedmiotów zamówienia ankiet ewaluacyjnych, których wzory zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika/uczestniczki niezbędne materiały szkoleniowe, których wzór zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu i których treść powinna być adekwatna do przedmiotu zamówienia,

- materiały szkoleniowe dla uczestników/uczestniczek powinny być oznakowane zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 4 lutego 2009 r.,

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu przekazania faktury/rachunku za zrealizowaną usługę następujące dokumenty: listy obecności z zajęć, potwierdzenia odbioru przez uczestników/uczestniczki materiałów szkoleniowych, kserokopie wydanych zaświadczeń (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia) oraz potwierdzenia ich odbioru – uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca przekazuje kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta powinna być poświadczenia za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

- Z Wykonawcą zostanie zawarta umowa, określająca prawa i obowiązki każdej ze stron,

- wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w terminie do 7 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i przedłożeniu faktury/rachunku,

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

7.                    Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie zajęć”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

- oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

- oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

-  wykaz zorganizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie prowadzenia działalności przez Wykonawcę, jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) zajęć odpowiadających zakresem i tematyką przedmiotowi zamówienia,

- programy poszczególnych zajęć (w przypadku punktu b i d przedmiotu zamówienia),

- kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnego zawiadomienia o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (jeżeli dotyczy),

- CV osób, które będą prowadzić poszczególne zajęcia.

8.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 17.05.2012 r. do godz. 8.00 (decyduje data wpływu),

9.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 17.05.2012 r. o godz. 10.00.

 

                   Ryszard Kalis

                       Kierownik

              Powiatowego Centrum

      Pomocy Rodzinie w Namysłowie

 

 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png