Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg

 

Aktywny samorząd – Moduł II –

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

1. Adresaci pomocy

 

Adresatem pomocy w Module II jest osoba niepełnosprawna, która:

- posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

2. Wykluczenia uczestnictwa w programie

 

W Module II programu nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

- po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadziły do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku,

- posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,

- aktualnie mają przerwę w nauce (w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

3. Wysokość dofinansowania i warunki przekazania dofinansowania

 

W 2023 roku  kwota dofinansowania  kosztów nauki (semestr/półrocze objęte dofinansowaniem) wynosi w przypadku:

  1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100,00 zł dla Wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium; - do 1.650,00 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
  2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400,00 zł,
  3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów,wysokość

 

W przypadku, gdy Wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.200,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

- 770,00 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się, tzn. gdy:

- jest osobą niewidomą,

- jest osobą głuchoniewidomą,

- jest osobą głuchą.

Fakt ten musi być potwierdzony aktualnym zaświadczeniem lekarskim (ważnym 30 dni od daty wystawienia).

- 550,00 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

- 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

- 330,00 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;

- 220,00 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

- 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub w 2023 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

- 330,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

- 880,00 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

- 550,00 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

 

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1) do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% maksymalnej kwoty dodatku;

2) do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3) do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy Wnioskodawca, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

4. Wysokość udziału własnego

 

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie
objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni:

Wnioskodawcy
nie zatrudnieni:

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku)

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym
(więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

 

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

 

Z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.

 

Pod pojęciem przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy - należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. według wzoru: [(3.288 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

 

Zgodnie z definicją programową (ust. 31 pkt 51 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”), za zatrudnienie uważa się:

okresy zatrudnienia Wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia.

 

5. Dopuszczalność udzielenia pomocy

 

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach Modułu II:

  1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:

a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,

z uwzględnieniem pkt 2;

  1. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiówi zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony,
  2. decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześnie dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
  3. wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3 jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
  4. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
  5. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 - nie ma zastosowania.

Program przewiduje możliwość refundacji kosztów czesnego, poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania. Podkreślamy jednak, że  jest to możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku akademickiego (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu). Obecnie zatem refundacja kosztów może dotyczyć kosztów czesnego w zakresie bieżącego roku szkolnego/akademickiego.

 

Przypominamy również, że:

- dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),

- decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (samorząd powiatowy),

- kwota dofinansowania ze środków PFRON  nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,

- decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji Realizatora - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

6. Terminy przyjmowania wniosków

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w następujących cyklach:

1. od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2022/2023),

2. od 1 września 2023 r. do dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2023/2024).

            W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Zgodnie z aktualnymi zasadami programu „Aktywny samorząd” dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o 800,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON. Jest to wparcie jednorazowe, dotyczy tylko Wnioskodawców, którzy korzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Plac Wolności 1

46-100 Namysłów

tel. 77- 4105 193 wew. 109, 106.

e-mail: pcprnamyslow@poczta.onet.pl

oraz strona internetowa PFRON: www.pfron.org.pl

i strona internetowa PCPR: www.pcpr.namyslow.pl

PDFWniosek AS MII - 2023 P.pdf (224,25KB)
PDFzał. 9 do wniosku zaświad. z uczelni MII.pdf (329,23KB)
PDFzał. 10 do wniosku oświad. o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (470,02KB)
PDFzał. 11 oświadczenia do wniosku.pdf (333,11KB)
PDFzał. 12 do wniosku-oświadczenie 20 semestrów MII.pdf (367,67KB)
DOCZałączniki MII.doc (38,00KB)
 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png