Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2023 r.

MODUŁ I

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach Modułu I:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu ruchu,
 3. Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 4. Obszar A Zadanie 4 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu słuchu,
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (znaczny stopień niepełnosprawności),
 6. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku (umiarkowany stopień niepełnosprawności),
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu
  i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 10. Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 11. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 12. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 13. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 14. Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Maksymalna kwota dofinansowania, udział własny, adresaci programu w ramach Modułu I:

 

          1. Obszar A - Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  70.000 zł, przy czym  w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej - 8.000 zł,

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu - dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż  następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

        2. Obszar A - Zadanie nr 2 (prawo jazdy):

            -    kurs/egzaminy kategoria B – 2.310 zł

            -    kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.850 zł

            -    pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 880 zł.

        Wymagany 25% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu - dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

         3. Obszar A - Zadanie nr 3 (prawo jazdy):

            -    kurs/egzaminy kategoria B – 2.310 zł

            -    kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.850 zł

            -    pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 880 zł

            -    koszt usług tłumacza języka migowego – 550 zł.

        Wymagany 25% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Należy przez to rozumieć
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

       4. Obszar A - Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu) – 4.400 zł

        Wymagany 15% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu. Należy przez to rozumieć
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

       5. Obszar B - Zadanie nr 1 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie):

-    dla osoby niewidomej  –  10.000 zł oraz na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,

       -    dla pozostałych  adresatów obszary u – 10.000 zł.

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku:

- dysfunkcja obu kończyn górnych  – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystnie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

- dysfunkcja narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku:

 • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni;
 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,3 lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni.

 

         6. Obszar B - Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%,wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

              Nie wymagany udział własny.

              Adresaci:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

       7. Obszar B - Zadanie nr 3 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 10.000 zł

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku.
   

       8. Obszar B - Zadanie nr 4 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 6.000 zł

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. Należy przez to rozumieć

 

       9. Obszar B - Zadanie nr 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego) – 1.650 zł

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

       10. Obszar C - Zadanie nr 1 (wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym) – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł.

     Wymagany 10% udział własny.

     Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

       11. Obszar C - Zadanie nr 2 (utrzymanie sprawności technicznej wózka elektrycznego) – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100 zł.

     Nie wymagany udział własny.

     Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

      12. Obszar C - Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 13.200 zł
 • przedramienia - 28.600 zł
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł
   
 • na poziomie stopy lub podudzia– 19.800 zł
   
 • na wysokości uda – 27.500 zł (także przez staw kolanowy)
   
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej.

Wymagany 10% udział własny.       

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

      13. Obszar C - Zadanie nr 4 – (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) - do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3, tj. w przypadku amputacji:

– w zakresie ręki – 3.960 zł,

– przedramienia – 8.580 zł,

– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 9.900 zł,

– na poziomie stopy lub podudzia – 5.940 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 8.250 zł,

– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 9.900 zł,

 

       14. Obszar C - Zadanie nr 5 (zakup skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 8.250 zł

       Wymagany 25% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

         15. Obszar D – (koszt opieki nad osobą zależną) - 330 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I w formie papierowej lub elektronicznej wraz z załącznikami (platforma SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl) będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W celu złożenia wniosku elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Zgodnie z aktualnymi zasadami programu „Aktywny samorząd” osoby, które posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożą wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, w ramach oceny merytorycznej wniosku uzyskają dodatkowo 10 punktów preferencyjnych.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Pl. Wolności 1

46-100 Namysłów

tel. (77) 4105 193 wew. 109,106

e-mail:

www.pcpr.namyslow.pl         www.pfron.org.pl

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 i C4:

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1) Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy
  2) Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1) Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy
  2) Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy w/w dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz  usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

PDFWniosek AS A1 P 2023.pdf (392,65KB)
PDFWniosek AS A2-A3 P - 2023.pdf (350,13KB)
PDFWniosek AS A4 P - 2023.pdf (369,50KB)
PDFWniosek AS B1-B3-B4 P 2023.pdf (384,23KB)
PDFWniosek AS B2 P - 2023.pdf (384,48KB)
PDFWniosek AS B5 - 2023 P.pdf (373,83KB)
PDFWniosek AS C1 P - 2023.pdf (368,41KB)
PDFWniosek AS C2 P - 2023.pdf (365,78KB)
PDFWniosek AS C3 P - 2023.pdf (372,27KB)
PDFWniosek AS C4 P - 2023.pdf (401,47KB)
PDFWniosek AS C5 - 2023 P.pdf (366,76KB)
PDFWniosek AS D P - 2023.pdf (385,29KB)
PDFzał. 1 do wniosku zaśw. lekar. A4.pdf (483,55KB)
PDFzał. 2 do wniosku zaśw. lekar. B1 wzrok.pdf (496,12KB)
PDFzał. 3 do wniosku zaśw. lekar. B1 k. górne.pdf (483,21KB)
PDFzał. 4 do wniosku zaśw. lekar. B3.pdf (483,47KB)
PDFzał. 5 do wniosku zaśw. lekar. B4.pdf (483,67KB)
PDFzał. 6 do wniosku zaśw. lekar. C1.pdf (505,21KB)
PDFzał. 7 do wniosku zaśw. lekar. C3-C4.pdf (496,07KB)
PDFzał. 8 do wniosku zaśw. lekar. C5.pdf (511,70KB)
PDFzał. 10 do wniosku oświad. o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (470,02KB)
PDFzał. 11 oświadczenia do wniosku.pdf (333,11KB)
DOCZałączniki A1.doc (27,50KB)
DOCZałączniki A2 A3.doc (28,50KB)
DOCZałączniki A4.doc (29,50KB)
DOCZałączniki B1 B3 B4.doc (32,50KB)
DOCZałączniki B2.doc (30,00KB)
DOCZałączniki B5.doc (31,00KB)
DOCZałączniki C1.doc (32,50KB)
DOCZałączniki C2.doc (33,00KB)
DOCZałączniki C3.doc (33,50KB)
DOCZałączniki C4.doc (34,00KB)
DOCZałączniki C5.doc (35,00KB)
DOCZałączniki D.doc (35,50KB)
DOCXC4_O - Propozycja oferta specyfikacji i kosztorysu do naprawy protezy - C4.docx (13,94KB)
DOCXC3_K - Specyfikacja i kosztorys protezy - C3.docx (13,79KB)
DOCXC3_O - Propozycja oferta specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3.docx (14,98KB)
DOCXC4_K - Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4.docx (13,57KB)

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png