Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zapytanie ofertowe - przewóz uczestników na turnus rehabilitacyjny

EFS                                                                                                    UE

 

                                                                                                                                                                      Namysłów, 24.04.2012 r.

PCPR.8311.1036.2012

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie oraz działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zaprasza do składania ofert zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

1.        Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

2.        Przedmiot zamówienia: przewóz 27 uczestników Projektu systemowego pt. „Wspólnymi siłami ku samodzielności”, będącymi osobami niepełnosprawnymi (w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich) wraz z 6 opiekunami (liczba uczestników i opiekunów może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 20% ogółu) na turnus rehabilitacyjny z Namysłowa do miejscowości położonej nad polskim morzem i z powrotem.

3.        Termin realizacji zamówienia:

        11.05.2012 r. wyjazd z Namysłowa do nadmorskiej miejscowości w godz. 21.00 – 23.00

        25.05.2012 r. wyjazd z nadmorskiej miejscowości do Namysłowa w godz. 12.00 – 13.00

4.        Kryterium oceny ofert:

a)       cena oferty – waga 80%,

b)       atrakcyjność oferty (rodzaj środka komunikacji i jego wyposażenie) – waga 20%,

Uwaga: Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku oceny najwyższą liczbę punktów.  

5.        Inne istotne warunki zamówienia:

a)       Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu,

b)       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,

c)       Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie: ceny netto, stawki podatku VAT, kwoty podatku VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu zamówienia,

d)       Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywania transportu drogowego osób,

e)       Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wymagania zapytania ofertowego i uzyska największą liczbę punktów,

f)        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

g)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

6.        Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta na przewóz uczestników turnusu rehabilitacyjnego”. Oferta powinna być złożona z następującymi załącznikami:

a)       oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

b)       oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

c)   kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem i podpisem osoby upoważnionej aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego osób.

7.        Miejsce i termin składania ofert:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów,

Termin składania ofert: do 11.05.2012 r. do godz. 08.00 (decyduje data wpływu),

8.        Rozpatrzenie ofert: odbędzie się dnia 11.05.2012 r. do godz. 09.00.

 

    Ryszard Kalis

        Kierownik

Powiatowego Centrum

    Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png