Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Program wyrównywania różnic między regionami III edycja 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2020 r. kontynuowana będzie kolejna zmieniona edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszarów B, C, D, F oraz G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 07 lutego 2020 roku.

 

Według zapisów decyzji Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19 listopada 2019 r. ustalono, iż wnioski:

- samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu oraz

- zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych (gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe) dotyczących obszaru A programu

należy składać w terminie do dnia 30 listopada 2020 roku bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu zostały przyjęte decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON z dnia 19.11.2019 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2020 roku realizowane będą następujące obszary programu:

  1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obowiązują:

  1. program zatwierdzony uchwałą Nr 8/2019 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 6 września 2019 r.,
  2. procedury realizacji programu zatwierdzone uchwałą Nr 77/2019 Zarządu PFRON z dnia 5 grudnia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w komunikacie z dnia 06.12.2019 r. dotyczącym programu (w zakładce: Aktualności) pod adresem: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod nr tel. 77 4105193 wew. 168.

 

Data
29 października
czwartek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png