Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zmiany w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjęte zostały zmiany dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Jedna ze zmian dotyczy wprowadzenia nowego obszaru A programu. Celem tego obszaru jest przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, celem zapewnienia dostępności do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących w budynku.

Realizatorem obszaru A są terenowe Oddziały PFRON, do których adresaci (zarządcy budynków mieszkalnych) mogą składać wnioski, zgodnie z miejscem realizacji projektów.

Pomoc w ramach obszaru A może dotyczyć wyłącznie wielorodzinnych budynków mieszkalnych wybudowanych i użytkowanych przed dniem 12.04.2002 r. Warunkiem jest, aby inwestycja dotycząca wielorodzinnego budynku mieszkalnego zapewniła dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu o znacznym lub umiarkowanych stopniu niepełnosprawności.

Wskaźniki kosztów realizacji projektów z obszaru A programu wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON określone są w Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku i wynoszą do 55% kosztów kwalifikowanych projektu, dla projektów realizowanych na terenie powiatu namysłowskiego, jednak nie więcej niż do 165.000,00 zł na jeden projekt.

Pomoc PFRON jest komplementarna z Instrumentem pożyczkowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Termin naboru wniosków w ramach obszaru A programu upływa z dniem 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”, w tym obowiązujący program, procedury oraz zasady nowego obszaru A znajdują się na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (www.pfron.org.pl) w zakładce: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/.

Dodatkowo informacje o programie można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl.

 

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png