Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Projekt systemowy 2010

 „Wspólnymi siłami ku samodzielności” 2010

 Grupą docelową przedmiotowego projektu były osoby niepełnosprawne
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) korzystające z pomocy społecznej, 
mieszkańcy Powiatu Namysłowskiego.                                                                                      
W projekcie wzięło udział 35 osób niepełnosprawnych z orzeczonymi znacznymi, umiarkowanymi
i lekkimi stopniami niepełnosprawności.
Rekrutacja do projektu odbywała się zgodnie z zachowaniem zasady równości szans,
w tym równości płci.
Do udziału w projekcie zostały również zaproszone osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych, które także są zagrożone wykluczeniem społecznym, gdyż sprawowanie stałej, długotrwałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny może spowodować m.in. problemy natury emocjonalnej, osobistej, finansowej, społeczno-zawodowej i zdrowotnej.
Rekrutacja uczestników do projektu odbywała się za pomocą odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych – tj. ogłoszeń na stronie internetowej, w lokalnej prasie oraz na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego i PCPR
.

  W ramach projektu poszczególne działania podzieliliśmy na następujące kategorie:

1. Aktywna integracja:
Uczestnicy projektu w ramach usług wspierających aktywizację osób niepełnosprawnych       uczestniczyli w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy oraz w spotkaniu dotyczącym podnoszenia kompetencji życiowych.
Ponadto zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami beneficjentów ostatecznych zostały zorganizowane kursy i szkolenia umożliwiające ich aktywizację zawodową. Były to : kurs komputerowy i obsługi internetu; kurs murarsko-tynkarski; kurs administracyjno-biurowy oraz kurs na operatora wózka widłowego.
Ważnym elementem zadania pn. aktywna integracja był także wyjazd uczestników i ich opiekunów na 14-dniowy, zorganizowany turnus rehabilitacyjny do jednej
z nadmorskich miejscowości (wraz z przewozem w obie strony). To właśnie środki finansowe PFRON przeznaczone na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych stanowiły wkład własny projektu.
Uczestnicy projektu i osoby z ich otoczenia mogły skorzystać z usług wsparcia i aktywizacji asystenta rodzinnego. Jego zadaniem była także pomoc w aktywnym udziale beneficjentów w projekcie.
 
2. Praca socjalna oraz środowiskowa praca socjalna:
W ramach tego działania, które jest realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej, od 01.01.2010 – do 31.12.2010 r. w PCPR w Namysłowie jest zatrudniony doradca do spraw osób niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest prowadzenie działań wspierających osoby niepełnosprawne, korzystających z pomocy PCPR, a także informowanie niepełnosprawnych o prawach i uprawnieniach w zakresie integracji zawodowej i społecznej. Osoba ta poprzez swoje działania pomaga także beneficjentom i ich rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
W celu udokumentowania pracy z pozostałymi klientami PCPR doradca prowadzi karty poradnicze.
 
3. Działania o charakterze środowiskowym:
We wrześniu została zorganizowana impreza integracyjna o charakterze kulturalno-turystycznym.
W ramach tego działania beneficjenci ostateczni wraz z osobami z ich otoczenia zwiedziły Kopalnie Soli w Wieliczce, wjechali kolejką na Gubałówkę, a także zobaczyli na własne oczy Kościół Mariacki i Katedrę na Wawelu.
W ramach edukacji społecznej i obywatelskiej w październiku odbył się wykład dot, Historii Namysłowa, połączony z konkursem z nagrodami.
 

Promocja projektu objęła druk plakatów i ulotek dot. projektu i udzielanych przez PCPR form wsparcia.

Ponadto na tablicach ogłoszeń oraz w jednym wydaniu lokalnej Gazety Namysłowskiej umieściliśmy ogłoszenia dot. projektu systemowego. Również w ramach tego zadania została utworzona strona internetowa www.pcpr.namyslow.pl .
Jednym z działań tego zadania było również wydanie i wydruk informatora dla osób niepełnosprawnych (ulgi, uprawnienia, programy) w ilości 1.000 sztuk.

Za prawidłowe zarządzanie projektem systemowym odpowiedzialny był kierownik projektu oraz koordynator.

Kadra zarządzająca projektem, pracownicy merytoryczni oraz obsługa projektu na bieżąco relacjonowała koordynatorowi wykonywane zadania.
Ponadto raz na trzy miesiące koordynator i kierownik projektu organizowali spotkania w celu omówienia realizacji projektu, monitoringu oraz ewaluacji, w tym ewentualnego modyfikowania programu.
                                                            
                                                            Rezultaty projektu:

                                                            Rezultaty projektu
Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png