Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Klauzula realizacji obowiązku informacji w zakresie ochrony danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

2. Dane kontaktowe: ul. Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów, nr tel. 77 4105 193,
     e-mail: pcpr@namyslow.pl

3. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail:
lub pocztą tradycyjną: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie, ul. Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów.

4. Przekazanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.),  
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 511 z późn. zm.),                                                                       
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1390),
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 998, poźn. zm.).

6. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Art. 6 pkt.1 lit. c.

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, iż posiadają Państwo prawo do:

- złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
- zażądania ograniczenia, usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych,
- przenoszenia swoich danych osobowych.
                                                                                                                                                   
11. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie nie są i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych

Powyższa informacja realizuje prawny obowiązek informacyjny i nie wymaga żadnego działania
po Państwa stronie.

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png