Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, że w 2018 r. kontynuowana będzie kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Z uwagi na fakt, iż Powiat Namysłowski planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszaru B, C, D, G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie w terminie do dnia 05.02.2018 r.

 

Według zapisów uchwały nr 76/2017 Zarządu PFRON z dnia 05 października 2017 r. ustalono, iż wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu należy składać w terminie od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 r. oraz wykaz powiatów leżących w podregionach spełniających warunki programu przyjęto uchwałą nr 76/2017 Zarządu PFRON z dnia 05 października 2017 r.

 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2018 roku realizowane będą następujące obszary programu:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Aktualnie dla „Programu wyrównywania różnic między regionami III” nadal obowiązują:

  1. program zatwierdzony uchwałą Nr 16/2015 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 21 października 2015 r.,
  2. procedury realizacji programu zatwierdzone uchwałą Nr 7/2016 Zarządu PFRON z dnia 25 lutego 2016 r., zmienione uchwałą nr 48/2017 Zarządu PFRON z dnia 6 czerwca 2017 r.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce: O Funduszu/ Programy i zadania PFRON/ Programy realizowane obecnie, w Opolskim Oddziale PFRON pod nr tel. 77 8872022 oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie pod nr tel. 77 4105193 wew. 168.

Data
04 marca
poniedziałek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png