Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

500 + w pieczy zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.) od dnia 1 kwietnia 2016 r., na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, przysługuje tzw. „dodatek wychowawczy” w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie.
Dodatek ten przysługiwać będzie na wniosek rodziny zastępczej, bez względu na kryterium dochodowe.

Przyznanie lub odmowa przyznania dodatku nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim złożeniu wniosku w siedzibie tut. Centrum.

Więcej informacji na stronie:

http://www.500plusopolskie.pl/piecza-zastepcza

lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png