Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Opieka wytchnieniowa

flaga i godło.jpeg

Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

w Powiecie Namysłowskim

 

Powiat Namysłowski informuje, że w 2024 roku realizowany będzie Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem programu będzie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.


Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 74.163,18 zł, w tym na:

- pobyt dzienny – 67.116,00  zł.

- pobyt całodobowy – 7.047,18 zł

 

Całkowita wartość: 74.163,18 zł, w tym na:

- pobyt dzienny – 67.116,00  zł.

- pobyt całodobowy – 7.047,18 zł

 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Program jest realizowany w dwóch formach:

  1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

 

W ramach tej edycji Programu planuje się objąć wsparciem:

  1. w ramach pobytu dziennego:

- 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz

- 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

  1. w ramach pobytu całodobowego:

- 1 osobę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności oraz

- 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta; lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Limit godzin i dób usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku wynosi nie więcej niż:

1) 200 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;

2) 5 dób dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

 

WAŻNE !

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 16.02.2024 r.

UWAGA !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 4105193 wew. 104 lub 106 lub osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów, pokój nr 104 lub 106.

 

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO PROGRAMU:

DOCXKarta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa.docx (38,92KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO do Programu Opieka Wytchnieinowa - PCPR.docx (18,28KB)

DOCXKlauzula informacyjna RODO do Programu Opieka Wytchnieniowa.docx (23,48KB)

PDFINFORMACJE O PROGRAMIE OPIEKA WYTCHNIENIOWA.pdf (312,27KB)

 

WAŻNE

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
lub stopniu niepełnosprawności

67 11600 zł.jpeg

704718.jpeg

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png