Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

                         

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024

flaga i godło.jpeg

Program

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiat Namysłowski informuje, że w 2024 roku realizowany będzie Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem programu będzie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.


Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie: 288 726,91 zł

Całkowita wartość: 288 726,91 zł

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

W ramach tej edycji Programu planuje się objąć usługą asystencji osobistej 9 osób niepełnosprawnych, w tym: 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 1 osobę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

NA CZYM POLEGAJĄ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej,
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

Liczba przyznanych godzin będzie zależała od stopnia niepełnosprawności i wyniesie:

 • 700 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej w stopniu znacznym;
 • 600 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym;
 • 250 godzin dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.

 

WAŻNE !

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o których mowa w treści powyżej w pkt. „Na czym polegają usługi asystencji osobistej”, finansowane ze środków publicznych.

 

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Złożenie uzupełnionej Karty zgłoszenia do programu wraz z załącznikami za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów w terminie do dnia 05.02.2024 r.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 01 lutego 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

UWAGA !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 77 4105193 wew. 104 lub 106 lub osobisty w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów, pokój nr 104 lub 106.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. DOCXKarta zgłoszenia do Programu AOON.docx (37,58KB)
 2. DOCXKlauzula RODO do Programu AOON.docx (23,50KB)
 3. PDFKlauzula RODO - AOOzN - PCPR.pdf (273,49KB))

WAŻNE
Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 

PDFINFORMACJE O PROGRAMIE AOON.pdf (284,59KB)

Plakat.jpeg

 

 

Data
20 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png