Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01.jpeg

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2019 r.

MODUŁ I

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w ramach Modułu I:

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu ruchu,
 3. Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
 4. Obszar A Zadanie 4 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana dla osób
  z dysfunkcją narządu słuchu,
 5. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych (znaczny stopień niepełnosprawności),
 6. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 7. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu wzroku (umiarkowany stopień niepełnosprawności),
 8. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu
  i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
 9. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 10. Obszar C Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 11. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 12. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 13. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 14. Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 15. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Maksymalna kwota dofinansowania, udział własny, adresaci programu w ramach Modułu I:

 

 1. Obszar A - Zadanie nr 1 (oprzyrządowanie samochodu) –  10.000 zł.

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu - dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż  następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

 

        2. Obszar A - Zadanie nr 2 (prawo jazdy):

            -    kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł

            -    kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł

            -    pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł.

        Wymagany 25% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu – potwierdzona w orzeczeniu - dysfunkcja narządu ruchu musi być przyczyną wydania orzeczenia. W z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

         3. Obszar A - Zadanie nr 3 (prawo jazdy):

            -    kurs/egzaminy kategoria B – 2.100 zł

            -    kurs/egzaminy pozostałe kategorie – 3.500 zł

            -    pozostałe koszty, związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, dojazdem – 800 zł

            -    koszt usług tłumacza języka migowego – 500 zł

        Wymagany 25% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego. Należy przez to rozumieć
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

        4. Obszar A - Zadanie nr 4 (oprzyrządowanie samochodu) – 4.000 zł

        Wymagany 15% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu. Należy przez to rozumieć
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, potwierdzony zaświadczeniem lekarza uprawnionego do badań kierowców.

 

        5. Obszar B - Zadanie nr 1 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie):

-    dla osoby niewidomej  –  24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,

        -    dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku - 9.000 zł,

        -    dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku:

- dysfunkcja obu kończyn górnych  – należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu wykluczającym lub znacznie utrudniającym korzystnie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikającą ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

- dysfunkcja narządu wzroku - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,                 a także w przypadku:

 • gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość

wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma       zwężenie pola widzenia do 20 stopni;

 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni

przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione powyżej, są traktowane jak osoby niewidome.

 

          6. Obszar B - Zadanie nr 2 (szkolenie komputerowe):

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty  dofinansowania w indywidualnych przypadkach do 100%.

              Nie wymagany udział własny.

              Adresaci:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.

 

      7. Obszar B - Zadanie nr 3 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 6.000 zł

       Wymagany 30% udział własny.

        Adresaci:

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu wzroku. Należy przez to rozumieć ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 (lub 0,1) i/lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, .

 

      8. Obszar B - Zadanie nr 4 (sprzęt elektroniczny, oprogramowanie) – 2.500 zł

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

       Należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania
       orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
       a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu
       powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim
       dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

 

9. Obszar B - Zadanie nr 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego) – 1.500 zł

       Wymagany 10% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4.

 

     10. Obszar C - Zadanie nr 1 (wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł.

     Wymagany 10% udział własny.

     Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

     11.  Obszar C - Zadanie nr 2 (utrzymanie sprawności technicznej wózka elektrycznego) – 3.500 zł.

     Nie wymagany udział własny.

     Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

     12.  Obszar C - Zadanie nr 3 (proteza, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. proteza na III poziomie jakości) przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 •  
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł
 • na poziomie podudzia– 14.000 zł
 • na wysokości uda – 20.000 zł (także przez staw kolanowy)
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł.

Wymagany 10% udział własny.

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracyw wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

       13. Obszar C - Zadanie nr 4 – (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości) - dofinansowanie do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3.

Wymagany 10% udział własny.

Adresaci:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracyw wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 

      14. Obszar C - Zadanie nr 5 (zakup skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 5.000 zł

       Wymagany 35% udział własny.

        Adresaci:

 • znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

 

       15.  Obszar D – (koszt opieki nad osobą zależną) - 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.

Wymagany 15% udział własny.

Adresaci:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

 

Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I będzie następowało w trybie ciągłym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Szczegółowe informacje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Pl. Wolności 12 a

46-100 Namysłów

tel. (77) 4105 193 wew. 163, 168

e-mail:

www.pcpr.namyslow.pl         www.pfron.org.pl

 

Wzory formularzy stosowanych w ramach Obszaru C3 i C4:

W trakcie ubiegania się o pomoc w zakupie protezy lub w utrzymaniu sprawności technicznej takiej protezy) obowiązują poniższe formularze.

 1. Propozycja oferty – należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON:
  1) Wzór C3_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - C3.docx
  2) Wzór C4_O – Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy - C4.docx
 2. Specyfikacja i kosztorys – należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON:
  1) Wzór C3_K – Specyfikacja i kosztorys protezy - C3.docx
  2) Wzór C4_K – Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy - C4.docx

Prosimy, aby oferenci / wykonawcy - wystawcy ww. dokumentów korzystali z zamieszczonych formularzy / plików, wypełniając je w wersji elektronicznej. Po wydrukowaniu, dokument należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.

Powyższe wyeliminuje nieczytelność dokumentów oraz  usprawni proces opiniowania wniosków i rozliczania udzielonej pomocy.

DOŁĄCZYĆ

Pliki do pobrania:      (wniosek + wkładki + załączniki)

DOC2_wniosek ON podopieczny Moduł I.doc

DOC3_wkladka obszar A Zadanie nr 1.doc

DOC4_wkladka obszar A Zadanie nr 2.doc

DOC5_wkladka obszar A Zadanie nr 3.doc

DOC6_wkladka obszar A Zadanie nr 4.doc

DOC7_wkladka obszar B Zadanie nr 1.doc

DOC8_wkladka obszar B Zadanie nr 2.doc

DOC9_wkladka obszar B Zadanie nr 3.doc

DOC10_wkladka obszar B Zadanie nr 4.doc

DOC11_wkladka obszar B Zadanie nr 5.doc

DOC12_wkladka obszar C Zadanie nr 2.doc

DOC13_wkladka obszar C Zadanie nr 3.doc

DOC14_wkladka obszar C Zadanie nr 4.doc

DOC15_wkladka obszar C Zadanie nr 5.doc

DOC16_wkladka obszar D.doc

DOCzał 1 do wniosku osw_dochody.doc

DOCzał 2a do wniosku zas.lekar A_4.doc

DOCzał 2b do wniosku zas.lekar B_1.doc

DOCzał 2c do wniosku zas.lekar B_1.doc

DOCzał 2d do wniosku zas.lekar B_3.doc

DOCzał 2e do wniosku zas.lekar B_4.doc

DOCzał 2f do wniosku zas.lekar C_3_4.doc

DOCzał 2g do wniosku zas.lekar C_5.doc

DOCzał 3 do wniosku osw_przetw_danych.doc

DOC17_wkladka obszar C Zadanie 1.doc

DOCzał 2h do wniosku zas.lek. C_1.doc
 

Data
22 stycznia
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png