Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Namysłowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka.jpeg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka ,,Szansa” w Namysłowie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka Szansa” w Namysłowie.jpeg

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka w Namysłowie i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka ,,Szansa” w Namysłowie funkcjonują w strukturze organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.

Są to placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, przyjmujące dzieci powyżej 10 roku życia, aż do osiągnięcia pełnoletności, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Zgodnie z obowiązującym standardem  Dom Dziecka przy ulicy Pułaskiego 1 posiada 14 miejsc, natomiast Dom Dziecka ,,Szansa” przy ulicy Pułaskiego 3B - 12 miejsc.

Nadzór nad działalnością placówki sprawuje Starosta Namysłowski.

Do zadań Domu Dziecka należy zapewnienie dziecku całodobowej, ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.

Dom zaspokaja potrzeby Dziecka co najmniej na poziomie obowiązującego standardu opieki i wychowania.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza:

1. Zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

2. Realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku.

3. Umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

4. Podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

5. Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.

6. Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.

7. Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Dom podejmuje działania  w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

W realizacji swoich zadań placówka kieruje się dobrem dziecka, poszanowaniem jego podmiotowości, zapewnieniem mu bezpieczeństwa, poszanowaniem praw dziecka, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, koniecznością ochrony dziecka przed bezprawną ingerencją w jego życie prywatne ze strony osób nieuprawnionych.

Praca oparta jest na zasadach obowiązujących w domu rodzinnym, czyli na bliskich kontaktach, realizacji praw i uczenia dzieci obowiązków.

Praca z dziećmi ukierunkowana jest na:

 1. Zapewnienie ciągłości więzi społecznych ( rodzina, rodzina zaprzyjaźniona, koledzy, szkoła, kontakty z innymi placówkami).

 2. Zapewnienie właściwych warunków do życia i rozwoju.

 3. Zapewnienie obowiązujących standardów opiekuńczo-wychowawczych.

 4. Przestrzeganie praw dziecka określonych w aktach prawnych.

 5. Przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia.

 6. Profilaktykę  zachowań destrukcyjnych.

 7. Poszanowanie łączących dziecko więzi emocjonalnych z najbliższymi.

 8. Prowadzenie działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny w środowisku, w którym  rodzina zamieszkuje.

 9. Umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem.

 10. Przygotowanie do życia w społeczeństwie.

 11. Wpojenie szacunku dla innych ludzi i ich pracy.

Działalność placówki jest uzupełniana pracą wolontariuszy. W domu dziecka pracują stażyści oraz studenci, którzy odbywają tam praktyki. Praca wychowawców wspierana jest przez rodziny zaprzyjaźnione.

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Namysłowie i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka ,,Szansa” w Namysłowie wynosi w 2023 r.  5.845,42 zł

 

Data
18 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png