Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie

Informacje ogólne

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje od 2006 r. w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, udzielając nieodpłatnie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej osobom dorosłym znajdującym się w kryzysie. Placówka przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Ośrodek zapewnia osobom, będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej, specjalistyczne poradnictwo oraz tymczasowe schronienie.

Ośrodek przeznaczony jest dla osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, tj.:
* przemoc w rodzinie (psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna)
* katastrofy
* zdarzenia losowe:
- śmierć osób bliskich
- choroba (w tym osób bliskich)
- utrata pracy
- depresja/próby samobójcze
- rozwód/separacja
- uzależnienia/współuzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze, hazard, itp.)
* klęski żywiołowe lub ekologiczne
* handel ludźmi (ofiary/świadkowie)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc w formie:

* kontaktu telefonicznego
* specjalistycznego poradnictwa
* działań ochronnych w środowisku osób zagrożonych kryzysem (poza siedzibą Ośrodka), tj. interwencji w miejscu zamieszkania
* zapewnienia bezpieczeństwa schronienia (do 3 miesięcy)

Specjalistyczne poradnictwo świadczą:

* psycholog - w terminach uzgodnionych z klientem Ośrodka

* prawnik - w terminach uzgodnionych z klientem Ośrodka

* pracownik socjalny - w godzinach pracy PCPR, tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wszelkich informacji w sprawie OIK udzielają (w dni robocze) w godz. od 7:30 do 15:30,
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, tel. 774105193 wew. 109
Zastępca Dyrektora, tel. 77105193 wew. 106

Na mocy podpisanych porozumień powiat namysłowski, w ramach interwencji kryzysowej zapewnia swoim mieszkańcom bezpłatne, całodobowe schronienie wraz z wyżywieniem w dwóch nieodległych specjalistycznych placówkach, tj. Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem oraz w Domu Matki i Dziecka w Opolu.

W ramach interwencji kryzysowej Ośrodek współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze pomocy społecznej, zarówno
z terenu Powiatu, jak i poza nim.

OŚRODEK ŚWIADCZY USŁUGI SPECJALISTYCZNE BEZPŁATNIE I ANONIMOWO

Godziny pracy: poniedziałek-piątek od 7:30 do 15:30

Adres Ośrodka:
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Plac Wolności 1, 46-100 Namysłów
tel. 774105193, e-mail:pcprnamyslow@poczta.onet.pl

 

Data
29 maja
środa
Newsletter
Kalendarz

pcpr3_herb.png  pcpr3_pfron_logo.png  pcpr3_epuap_logo.png